3595_2030
3595_2030
kommunefakta
2020-01-24T03:47:00.000Z
no
Sør-Varanger kommune

Kommunefakta

Sør-Varanger - 2030 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 10 153 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 221 254
5-9 år 252 252
10-14 år 288 303
15-19 år 326 324
20-24 år 393 337
25-29 år 395 384
30-34 år 331 304
35-39 år 299 259
40-44 år 291 318
45-49 år 414 384
50-54 år 398 361
55-59 år 349 329
60-64 år 292 303
65-69 år 260 301
70-74 år 257 226
75-79 år 157 170
80-84 år 94 124
85-89 år 48 82
90-94 år 18 44
95-99 år 0 13
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sør-Varanger (-2019)
Sverige 43
Litauen 50
Polen 55
Tyskland 54
Eritrea 13
Somalia 22
Filippinene 74
Irak 25
Pakistan 5
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sør-Varanger (-2019)
Selveier 75.8
Andels- / aksjeeier 4.1
Leier 20.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sør-Varanger (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 128
Sekundærnæringer 840
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1680
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 783
Undervisning 473
Helse- og sosialtjenester 1247
Personlig tjenesteyting 151

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sør-Varanger (-2019)
Aleneboende 298000
Par uten barn 669000
Par med barn 0-17 år 844000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 451000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sør-Varanger (-2019)
Grunnskolenivå 2483
Videregående skolenivå 3196
Universitets- og høgskolenivå, kort 1906
Universitets- og høgskolenivå, lang 586
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 49

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sør-Varanger
Aktivitetstilbud barn og unge 139
Bibliotek 330
Muséer 211
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 77
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1723
Kulturskoler 477
Kommunale kulturbygg 439

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 77,2 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sør-Varanger
Sosialsektoren samlet 3.6
Barnevern 2.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.4
Administrasjon, kommune 5.5
Kultursektoren, kommune 5.9
Barnehage 8.5
Grunnskole 21.4
Helse- og omsorg 35.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.