3595_2030
3595_2030
kommunefakta
2019-01-24T10:10:00.000Z
no
Sør-Varanger kommune

Kommunefakta

Sør-Varanger - 2030 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 10 153 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 222 243
5-9 år 293 269
10-14 år 270 296
15-19 år 346 337
20-24 år 398 330
25-29 år 398 370
30-34 år 339 299
35-39 år 291 267
40-44 år 327 333
45-49 år 415 383
50-54 år 399 364
55-59 år 328 324
60-64 år 297 293
65-69 år 262 272
70-74 år 248 227
75-79 år 147 170
80-84 år 84 123
85-89 år 49 80
90-94 år 18 45
95-99 år 2 13
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sør-Varanger
Sverige 38
Litauen 47
Polen 64
Tyskland 52
Eritrea 16
Somalia 25
Filippinene 68
Irak 25
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sør-Varanger
Selveier 76
Andels- / aksjeeier 4.3
Leier 19.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sør-Varanger
Jordbruk, skogbruk og fiske 134
Sekundærnæringer 791
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1590
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 857
Undervisning 491
Helse- og sosialtjenester 1139
Personlig tjenesteyting 140

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sør-Varanger
Aleneboende 297000
Par uten barn 643000
Par med barn 0-17 år 825000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 446000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sør-Varanger
Grunnskolenivå 2555
Videregående skole-nivå 3191
Universitets- og høgskolenivå kort 1852
Universitets- og høgskolenivå lang 557
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 48

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sør-Varanger
Aktivitetstilbud barn og unge 151
Bibliotek 313
Muséer 309
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 48
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1279
Musikk- og kulturskoler 493
Kommunale kulturbygg 425

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 77,2 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sør-Varanger
Sosialsektoren samlet 4.9
Barnevern 2.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.2
Administrasjon, kommune 5.6
Kultursektoren, kommune 5.5
Barnehage 7.9
Grunnskole 20.8
Helse- og omsorg 33

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.