3595_0419
3595_0419
kommunefakta
2020-01-24T02:19:00.000Z
no
Sør-Odal kommune

Kommunefakta

Sør-Odal - 0419 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 7 904 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 185 150
5-9 år 206 201
10-14 år 216 201
15-19 år 224 239
20-24 år 228 208
25-29 år 224 216
30-34 år 208 187
35-39 år 235 210
40-44 år 221 264
45-49 år 320 313
50-54 år 321 318
55-59 år 268 308
60-64 år 268 273
65-69 år 291 277
70-74 år 251 215
75-79 år 124 124
80-84 år 69 115
85-89 år 50 77
90-94 år 20 37
95-99 år 2 14
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sør-Odal (-2019)
Sverige 52
Litauen 45
Polen 106
Tyskland 36
Eritrea 50
Somalia 9
Filippinene 18
Irak 12
Pakistan 0
Vietnam 5

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sør-Odal (-2019)
Selveier 83.1
Andels- / aksjeeier 1.6
Leier 15.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sør-Odal (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 123
Sekundærnæringer 859
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1427
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 248
Undervisning 247
Helse- og sosialtjenester 782
Personlig tjenesteyting 162

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sør-Odal (-2019)
Aleneboende 286000
Par uten barn 625000
Par med barn 0-17 år 760000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 394000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sør-Odal (-2019)
Grunnskolenivå 2438
Videregående skolenivå 2723
Universitets- og høgskolenivå, kort 1060
Universitets- og høgskolenivå, lang 260
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 33

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sør-Odal
Aktivitetstilbud barn og unge 154
Bibliotek 353
Muséer 20
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 34
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 273
Kulturskoler 243
Kommunale kulturbygg 2

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sør-Odal
Sosialsektoren samlet 4.3
Barnevern 4.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.2
Administrasjon, kommune 8.8
Kultursektoren, kommune 2.3
Barnehage 10.1
Grunnskole 19.9
Helse- og omsorg 34.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.