3595_0419
3595_0419
kommunefakta
2018-05-28T11:32:00.000Z
no
Sør-Odal kommune

Kommunefakta

Sør-Odal - 0419 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 7 879 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 175 159
5-9 år 213 203
10-14 år 202 193
15-19 år 247 243
20-24 år 223 218
25-29 år 240 209
30-34 år 215 189
35-39 år 214 214
40-44 år 241 280
45-49 år 326 307
50-54 år 310 301
55-59 år 276 313
60-64 år 281 273
65-69 år 294 283
70-74 år 214 196
75-79 år 125 122
80-84 år 76 110
85-89 år 41 79
90-94 år 17 42
95-99 år 4 14
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sør-Odal
Sverige 51
Litauen 45
Polen 109
Tyskland 38
Eritrea 52
Somalia 10
Filippinene 17
Irak 12
Pakistan 0
Vietnam 6

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sør-Odal
Selveier 83.5
Andels- / aksjeeier 1.8
Leier 14.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sør-Odal
Jordbruk, skogbruk og fiske 130
Sekundærnæringer 843
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1414
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 261
Undervisning 239
Helse- og sosialtjenester 767
Personlig tjenesteyting 177

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sør-Odal
Aleneboende 267000
Par uten barn 587000
Par med barn 0-17 år 724000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 364000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sør-Odal
Grunnskolenivå 2526
Videregående skole-nivå 2671
Universitets- og høgskolenivå kort 1024
Universitets- og høgskolenivå lang 233
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 36

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Sør-Odal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 11.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 28.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 16.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 17
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 3.2

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket, Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Sør-Odal
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 8.6
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 10.1
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 20.4
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 31.6
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 4.6
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 5.1
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 6.4
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.