3595_1111
3595_1111
kommunefakta
2019-01-24T09:42:00.000Z
no
Sokndal kommune

Kommunefakta

Sokndal - 1111 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 310 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 102 103
5-9 år 136 120
10-14 år 115 101
15-19 år 97 96
20-24 år 118 96
25-29 år 108 86
30-34 år 92 93
35-39 år 89 98
40-44 år 109 87
45-49 år 105 92
50-54 år 114 120
55-59 år 113 86
60-64 år 116 103
65-69 år 100 90
70-74 år 76 79
75-79 år 46 62
80-84 år 31 51
85-89 år 26 38
90-94 år 6 23
95-99 år 0 8
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sokndal
Sverige 3
Litauen 3
Polen 62
Tyskland 9
Eritrea 18
Somalia 0
Filippinene 17
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sokndal
Selveier 89.7
Andels- / aksjeeier 0.1
Leier 10.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sokndal
Jordbruk, skogbruk og fiske 57
Sekundærnæringer 647
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 304
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 46
Undervisning 108
Helse- og sosialtjenester 355
Personlig tjenesteyting 38

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sokndal
Aleneboende 279000
Par uten barn 618000
Par med barn 0-17 år 796000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 402000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sokndal
Grunnskolenivå 789
Videregående skole-nivå 1303
Universitets- og høgskolenivå kort 384
Universitets- og høgskolenivå lang 71
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 8

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sokndal
Aktivitetstilbud barn og unge 51
Bibliotek 328
Muséer 325
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 1110
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Musikk- og kulturskoler 611
Kommunale kulturbygg 9

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sokndal
Sosialsektoren samlet 3.3
Barnevern 2.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.3
Administrasjon, kommune 6.7
Kultursektoren, kommune 3.5
Barnehage 9.3
Grunnskole 20.8
Helse- og omsorg 34

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.