3595_1420
3595_1420
kommunefakta
2019-02-18T17:03:00.000Z
no
Sogndal kommune

Kommunefakta

Sogndal - 1420 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 8 138 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 240 258
5-9 år 250 217
10-14 år 253 223
15-19 år 272 245
20-24 år 352 342
25-29 år 362 353
30-34 år 321 278
35-39 år 245 217
40-44 år 239 220
45-49 år 281 261
50-54 år 254 221
55-59 år 236 212
60-64 år 193 220
65-69 år 185 177
70-74 år 185 190
75-79 år 96 123
80-84 år 70 75
85-89 år 34 79
90-94 år 20 51
95-99 år 2 6
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sogndal
Sverige 21
Litauen 58
Polen 97
Tyskland 41
Eritrea 117
Somalia 71
Filippinene 15
Irak 18
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sogndal
Selveier 69.3
Andels- / aksjeeier 0.8
Leier 29.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sogndal
Jordbruk, skogbruk og fiske 141
Sekundærnæringer 859
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1268
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 432
Undervisning 616
Helse- og sosialtjenester 821
Personlig tjenesteyting 191

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sogndal
Aleneboende 282000
Par uten barn 588000
Par med barn 0-17 år 808000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 423000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sogndal
Grunnskolenivå 1333
Videregående skole-nivå 2546
Universitets- og høgskolenivå kort 1807
Universitets- og høgskolenivå lang 666
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 25

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sogndal
Aktivitetstilbud barn og unge 131
Bibliotek 459
Muséer 119
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 139
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 76
Musikk- og kulturskoler 284
Kommunale kulturbygg 132

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sogndal
Sosialsektoren samlet 6.3
Barnevern 1.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.3
Administrasjon, kommune 3.9
Kultursektoren, kommune 2.4
Barnehage 10.2
Grunnskole 18.2
Helse- og omsorg 31.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.