3595_1941
3595_1941
kommunefakta
2019-01-22T20:25:00.000Z
no
Skjervøy kommune

Kommunefakta

Skjervøy - 1941 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 920 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 78 81
5-9 år 62 85
10-14 år 100 71
15-19 år 91 91
20-24 år 110 99
25-29 år 109 87
30-34 år 88 72
35-39 år 91 92
40-44 år 85 82
45-49 år 114 102
50-54 år 107 82
55-59 år 79 75
60-64 år 89 84
65-69 år 77 86
70-74 år 90 102
75-79 år 71 51
80-84 år 39 45
85-89 år 10 23
90-94 år 7 12
95-99 år 1 4
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Skjervøy
Sverige 8
Litauen 8
Polen 11
Tyskland 12
Eritrea 6
Somalia 37
Filippinene 8
Irak 3
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Skjervøy
Selveier 80.4
Andels- / aksjeeier 0.8
Leier 18.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Skjervøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 126
Sekundærnæringer 414
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 318
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 67
Undervisning 115
Helse- og sosialtjenester 334
Personlig tjenesteyting 21

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Skjervøy
Aleneboende 269000
Par uten barn 578000
Par med barn 0-17 år 825000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 373000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Skjervøy
Grunnskolenivå 964
Videregående skole-nivå 892
Universitets- og høgskolenivå kort 396
Universitets- og høgskolenivå lang 66
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 20

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Skjervøy
Aktivitetstilbud barn og unge 8
Bibliotek 435
Muséer 28
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg -9
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 222
Musikk- og kulturskoler 552
Kommunale kulturbygg 753

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Skjervøy
Sosialsektoren samlet 3.8
Barnevern 3.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 1.7
Administrasjon, kommune 7.8
Kultursektoren, kommune 2.8
Barnehage 8.7
Grunnskole 17
Helse- og omsorg 35

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.