3595_5029
3595_5029
kommunefakta
2019-01-24T09:17:00.000Z
no
Skaun kommune

Kommunefakta

Skaun - 5029 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 8 221 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 293 334
5-9 år 343 314
10-14 år 299 278
15-19 år 248 225
20-24 år 201 213
25-29 år 266 282
30-34 år 296 279
35-39 år 285 287
40-44 år 309 270
45-49 år 298 296
50-54 år 267 242
55-59 år 218 213
60-64 år 237 186
65-69 år 194 173
70-74 år 178 163
75-79 år 101 100
80-84 år 60 61
85-89 år 29 54
90-94 år 11 28
95-99 år 3 7
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Skaun
Sverige 28
Litauen 59
Polen 45
Tyskland 33
Eritrea 14
Somalia 3
Filippinene 27
Irak 4
Pakistan 0
Vietnam 5

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Skaun
Selveier 87
Andels- / aksjeeier 1.7
Leier 11.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Skaun (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 93
Sekundærnæringer 971
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1439
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 198
Undervisning 343
Helse- og sosialtjenester 972
Personlig tjenesteyting 129

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Skaun
Aleneboende 292000
Par uten barn 653000
Par med barn 0-17 år 794000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 420000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Skaun
Grunnskolenivå 1531
Videregående skole-nivå 2707
Universitets- og høgskolenivå kort 1368
Universitets- og høgskolenivå lang 373
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 14

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Skaun
Aktivitetstilbud barn og unge 111
Bibliotek 294
Muséer 5
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 100
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 394
Musikk- og kulturskoler 504
Kommunale kulturbygg -5

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Skaun
Sosialsektoren samlet 4.1
Barnevern 1.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6
Administrasjon, kommune 6.3
Kultursektoren, kommune 2.7
Barnehage 18.2
Grunnskole 26.3
Helse- og omsorg 22.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.