3595_0621
3595_0621
kommunefakta
2019-01-22T05:39:00.000Z
no
Sigdal kommune

Kommunefakta

Sigdal - 0621 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 503 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 76 62
5-9 år 86 96
10-14 år 122 100
15-19 år 126 108
20-24 år 80 75
25-29 år 72 76
30-34 år 89 79
35-39 år 100 86
40-44 år 108 117
45-49 år 145 136
50-54 år 132 118
55-59 år 132 123
60-64 år 142 109
65-69 år 130 119
70-74 år 116 103
75-79 år 57 66
80-84 år 40 59
85-89 år 20 32
90-94 år 5 33
95-99 år 1 12
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sigdal
Sverige 3
Litauen 51
Polen 75
Tyskland 22
Eritrea 4
Somalia 3
Filippinene 4
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sigdal
Selveier 83
Andels- / aksjeeier 0.6
Leier 16.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sigdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 128
Sekundærnæringer 703
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 444
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 65
Undervisning 115
Helse- og sosialtjenester 324
Personlig tjenesteyting 50

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sigdal
Aleneboende 285000
Par uten barn 599000
Par med barn 0-17 år 767000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 388000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sigdal
Grunnskolenivå 960
Videregående skole-nivå 1357
Universitets- og høgskolenivå kort 395
Universitets- og høgskolenivå lang 96
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 20

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sigdal
Aktivitetstilbud barn og unge 231
Bibliotek 234
Muséer 238
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 325
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 10
Musikk- og kulturskoler 166
Kommunale kulturbygg 833

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sigdal
Sosialsektoren samlet 4.1
Barnevern 1.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4
Administrasjon, kommune 7.4
Kultursektoren, kommune 2.6
Barnehage 6.4
Grunnskole 19.1
Helse- og omsorg 36.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.