3595_5032
3595_5032
kommunefakta
2019-01-24T09:10:00.000Z
no
Selbu kommune

Kommunefakta

Selbu - 5032 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 096 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 99 99
5-9 år 112 97
10-14 år 124 138
15-19 år 137 120
20-24 år 137 102
25-29 år 119 113
30-34 år 105 97
35-39 år 126 114
40-44 år 133 112
45-49 år 138 133
50-54 år 160 135
55-59 år 134 124
60-64 år 144 137
65-69 år 118 121
70-74 år 119 113
75-79 år 89 86
80-84 år 50 61
85-89 år 30 47
90-94 år 21 36
95-99 år 5 8
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Selbu
Sverige 10
Litauen 8
Polen 68
Tyskland 19
Eritrea 42
Somalia 0
Filippinene 10
Irak 5
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Selbu
Selveier 83.2
Andels- / aksjeeier 0.6
Leier 16.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Selbu (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 131
Sekundærnæringer 614
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 563
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 115
Undervisning 176
Helse- og sosialtjenester 394
Personlig tjenesteyting 44

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Selbu
Aleneboende 280000
Par uten barn 580000
Par med barn 0-17 år 757000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 408000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Selbu
Grunnskolenivå 941
Videregående skole-nivå 1609
Universitets- og høgskolenivå kort 609
Universitets- og høgskolenivå lang 126
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 12

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Selbu
Aktivitetstilbud barn og unge 134
Bibliotek 304
Muséer 25
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 189
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 441
Musikk- og kulturskoler 615
Kommunale kulturbygg 53

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Selbu
Sosialsektoren samlet 3.8
Barnevern 1.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.4
Administrasjon, kommune 6.5
Kultursektoren, kommune 3.6
Barnehage 9.8
Grunnskole 19.3
Helse- og omsorg 34

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.