På grunn av vedlikehold vil ssb.no og statistikkbanken være utilgjengelig i perioden 17.00-17.30 torsdag 23. januar. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

3595_0517
3595_0517
kommunefakta
2020-01-23T15:21:00.000Z
no
Sel kommune

Kommunefakta

Sel - 0517 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 755 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 114 137
5-9 år 151 129
10-14 år 165 157
15-19 år 171 182
20-24 år 206 164
25-29 år 160 127
30-34 år 122 129
35-39 år 156 132
40-44 år 173 165
45-49 år 222 203
50-54 år 211 188
55-59 år 210 205
60-64 år 211 206
65-69 år 207 204
70-74 år 175 177
75-79 år 124 136
80-84 år 79 98
85-89 år 44 83
90-94 år 18 39
95-99 år 3 6
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sel (-2019)
Sverige 5
Litauen 30
Polen 38
Tyskland 11
Eritrea 41
Somalia 42
Filippinene 3
Irak 5
Pakistan 3
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sel (-2019)
Selveier 80
Andels- / aksjeeier 2.6
Leier 17.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sel (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 115
Sekundærnæringer 643
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 943
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 130
Undervisning 246
Helse- og sosialtjenester 584
Personlig tjenesteyting 71

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sel (-2019)
Aleneboende 270000
Par uten barn 560000
Par med barn 0-17 år 747000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 418000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sel (-2019)
Grunnskolenivå 1533
Videregående skolenivå 2270
Universitets- og høgskolenivå, kort 808
Universitets- og høgskolenivå, lang 167
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 19

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sel
Aktivitetstilbud barn og unge 96
Bibliotek 420
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 445
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 624
Kulturskoler 250
Kommunale kulturbygg 502

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sel
Sosialsektoren samlet 5.2
Barnevern 2.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.2
Administrasjon, kommune 5.7
Kultursektoren, kommune 3.8
Barnehage 7.5
Grunnskole 15.6
Helse- og omsorg 32.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.