3595_1135
3595_1135
kommunefakta
2020-01-24T03:22:00.000Z
no
Sauda kommune

Kommunefakta

Sauda - 1135 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 604 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 119 108
5-9 år 145 134
10-14 år 146 152
15-19 år 126 121
20-24 år 136 151
25-29 år 114 106
30-34 år 135 127
35-39 år 138 132
40-44 år 146 144
45-49 år 141 128
50-54 år 162 151
55-59 år 159 148
60-64 år 184 155
65-69 år 124 133
70-74 år 119 107
75-79 år 75 97
80-84 år 64 82
85-89 år 55 78
90-94 år 17 30
95-99 år 1 3
100 år eller eldre 3 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sauda
Sverige 7
Litauen 49
Polen 25
Tyskland 11
Eritrea 30
Somalia 40
Filippinene 22
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sauda
Selveier 87.2
Andels- / aksjeeier 0
Leier 12.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sauda
Jordbruk, skogbruk og fiske 35
Sekundærnæringer 820
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 489
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 96
Undervisning 215
Helse- og sosialtjenester 492
Personlig tjenesteyting 64

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sauda
Aleneboende 291000
Par uten barn 628000
Par med barn 0-17 år 846000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 421000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sauda
Grunnskolenivå 963
Videregående skolenivå 1800
Universitets- og høgskolenivå, kort 718
Universitets- og høgskolenivå, lang 143
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 15

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sauda
Aktivitetstilbud barn og unge 67
Bibliotek 391
Muséer 8
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 99
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1504
Kulturskoler 566
Kommunale kulturbygg 726

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sauda
Sosialsektoren samlet 4.2
Barnevern 5.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.4
Administrasjon, kommune 5.4
Kultursektoren, kommune 5.1
Barnehage 8.1
Grunnskole 15.6
Helse- og omsorg 34.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.