3595_1135
3595_1135
kommunefakta
2019-01-22T19:44:00.000Z
no
Sauda kommune

Kommunefakta

Sauda - 1135 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 631 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 120 110
5-9 år 159 138
10-14 år 133 153
15-19 år 133 135
20-24 år 148 142
25-29 år 126 119
30-34 år 139 125
35-39 år 142 127
40-44 år 146 144
45-49 år 141 137
50-54 år 162 149
55-59 år 170 154
60-64 år 184 151
65-69 år 119 124
70-74 år 121 113
75-79 år 69 96
80-84 år 64 84
85-89 år 60 73
90-94 år 11 33
95-99 år 3 3
100 år eller eldre 1 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sauda
Sverige 7
Litauen 53
Polen 24
Tyskland 11
Eritrea 30
Somalia 52
Filippinene 21
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sauda
Selveier 87
Andels- / aksjeeier 0
Leier 13

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sauda
Jordbruk, skogbruk og fiske 30
Sekundærnæringer 828
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 485
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 101
Undervisning 207
Helse- og sosialtjenester 503
Personlig tjenesteyting 56

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sauda
Aleneboende 279000
Par uten barn 603000
Par med barn 0-17 år 812000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 402000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sauda
Grunnskolenivå 1020
Videregående skole-nivå 1801
Universitets- og høgskolenivå kort 701
Universitets- og høgskolenivå lang 142
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 17

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sauda
Aktivitetstilbud barn og unge 6
Bibliotek 466
Muséer 10
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 92
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1355
Musikk- og kulturskoler 561
Kommunale kulturbygg 355

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sauda
Sosialsektoren samlet 5
Barnevern 3.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.4
Administrasjon, kommune 4.9
Kultursektoren, kommune 4.6
Barnehage 8.4
Grunnskole 15.2
Helse- og omsorg 34.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.