3595_0710
3595_0710
kommunefakta
2018-04-19T23:27:00.000Z
no
Sandefjord kommune

Kommunefakta

Sandefjord - 0710 (Vestfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 62 622 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 1666 1596
5-9 år 1909 1775
10-14 år 2029 1795
15-19 år 2138 2008
20-24 år 2036 1723
25-29 år 1815 1762
30-34 år 1904 1915
35-39 år 1933 1861
40-44 år 2098 2103
45-49 år 2360 2353
50-54 år 2335 2218
55-59 år 1971 2023
60-64 år 1818 1939
65-69 år 1767 1682
70-74 år 1548 1667
75-79 år 906 1101
80-84 år 581 819
85-89 år 344 553
90-94 år 128 296
95-99 år 20 102
100 år eller eldre 7 11

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sandefjord
Sverige 433
Litauen 1220
Polen 1208
Tyskland 443
Eritrea 163
Somalia 276
Filippinene 209
Irak 779
Pakistan 54
Vietnam 500

Endringer i befolkningen

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sandefjord
Selveier 0
Andels- / aksjeeier 0
Leier 0

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sandefjord
Jordbruk, skogbruk og fiske 435
Sekundærnæringer 6143
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 12177
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1337
Undervisning 2163
Helse- og sosialtjenester 5880
Personlig tjenesteyting 1133

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sandefjord
Aleneboende
Par uten barn
Par med barn 0-17 år
Enslig mor/far med barn 0-17 år

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Sandefjord
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 6.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 17.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 11.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 17.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 10.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 17.6

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Sandefjord
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.