3595_1242
3595_1242
kommunefakta
2019-01-24T09:29:00.000Z
no
Samnanger kommune

Kommunefakta

Samnanger - 1242 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 475 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 76 60
5-9 år 85 72
10-14 år 68 63
15-19 år 76 72
20-24 år 84 58
25-29 år 54 81
30-34 år 69 59
35-39 år 81 69
40-44 år 84 71
45-49 år 86 59
50-54 år 79 79
55-59 år 104 91
60-64 år 79 87
65-69 år 95 84
70-74 år 73 62
75-79 år 37 34
80-84 år 20 35
85-89 år 17 27
90-94 år 9 16
95-99 år 1 7
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Samnanger
Sverige 4
Litauen 15
Polen 50
Tyskland 9
Eritrea 15
Somalia 0
Filippinene 7
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Samnanger
Selveier 86.2
Andels- / aksjeeier 0
Leier 13.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Samnanger
Jordbruk, skogbruk og fiske 29
Sekundærnæringer 360
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 346
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 59
Undervisning 92
Helse- og sosialtjenester 249
Personlig tjenesteyting 31

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Samnanger
Aleneboende 275000
Par uten barn 588000
Par med barn 0-17 år 809000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 367000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Samnanger
Grunnskolenivå 549
Videregående skole-nivå 935
Universitets- og høgskolenivå kort 375
Universitets- og høgskolenivå lang 80
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 13

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Samnanger
Aktivitetstilbud barn og unge 50
Bibliotek 303
Muséer 5
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 38
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 258
Musikk- og kulturskoler 454
Kommunale kulturbygg 104

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Samnanger
Sosialsektoren samlet 3.7
Barnevern 2.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.2
Administrasjon, kommune 7.4
Kultursektoren, kommune 2.3
Barnehage 11
Grunnskole 20
Helse- og omsorg 33.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.