3595_1242
3595_1242
kommunefakta
2020-01-24T02:59:00.000Z
no
Samnanger kommune

Kommunefakta

Samnanger - 1242 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 472 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 85 62
5-9 år 73 67
10-14 år 75 67
15-19 år 67 62
20-24 år 86 57
25-29 år 70 57
30-34 år 53 70
35-39 år 90 76
40-44 år 79 69
45-49 år 86 52
50-54 år 83 86
55-59 år 99 86
60-64 år 87 74
65-69 år 89 94
70-74 år 78 74
75-79 år 45 39
80-84 år 17 23
85-89 år 21 37
90-94 år 4 16
95-99 år 2 8
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Samnanger (-2019)
Sverige 4
Litauen 18
Polen 47
Tyskland 9
Eritrea 9
Somalia 0
Filippinene 5
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Samnanger (-2019)
Selveier 85.9
Andels- / aksjeeier 0
Leier 14.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Samnanger (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 36
Sekundærnæringer 373
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 336
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 68
Undervisning 91
Helse- og sosialtjenester 253
Personlig tjenesteyting 38

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Samnanger (-2019)
Aleneboende 287000
Par uten barn 622000
Par med barn 0-17 år 838000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 381000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Samnanger (-2019)
Grunnskolenivå 530
Videregående skolenivå 946
Universitets- og høgskolenivå, kort 391
Universitets- og høgskolenivå, lang 82
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 13

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Samnanger
Aktivitetstilbud barn og unge 48
Bibliotek 294
Muséer 6
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 37
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 653
Kulturskoler 501
Kommunale kulturbygg 248

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Samnanger
Sosialsektoren samlet 3.6
Barnevern 2.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.8
Administrasjon, kommune 7.7
Kultursektoren, kommune 2.7
Barnehage 11.2
Grunnskole 19.9
Helse- og omsorg 33.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.