3595_1840
3595_1840
kommunefakta
2020-01-24T02:17:00.000Z
no
Saltdal kommune

Kommunefakta

Saltdal - 1840 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 664 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 121 111
5-9 år 127 126
10-14 år 147 126
15-19 år 143 119
20-24 år 126 121
25-29 år 113 125
30-34 år 124 113
35-39 år 138 117
40-44 år 124 128
45-49 år 161 148
50-54 år 189 175
55-59 år 157 136
60-64 år 167 175
65-69 år 158 178
70-74 år 173 146
75-79 år 93 100
80-84 år 51 73
85-89 år 36 44
90-94 år 15 22
95-99 år 1 9
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Saltdal
Sverige 43
Litauen 9
Polen 35
Tyskland 12
Eritrea 24
Somalia 47
Filippinene 13
Irak 9
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Saltdal
Selveier 83
Andels- / aksjeeier 1.7
Leier 15.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Saltdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 59
Sekundærnæringer 599
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 515
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 113
Undervisning 187
Helse- og sosialtjenester 704
Personlig tjenesteyting 61

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Saltdal
Aleneboende 288000
Par uten barn 627000
Par med barn 0-17 år 804000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 423000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Saltdal
Grunnskolenivå 1113
Videregående skolenivå 1700
Universitets- og høgskolenivå, kort 763
Universitets- og høgskolenivå, lang 126
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 25

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Saltdal
Aktivitetstilbud barn og unge 277
Bibliotek 358
Muséer 72
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 34
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 615
Kulturskoler 495
Kommunale kulturbygg 97

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Saltdal
Sosialsektoren samlet 4.5
Barnevern 2.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.9
Administrasjon, kommune 7
Kultursektoren, kommune 2.7
Barnehage 8.8
Grunnskole 13.9
Helse- og omsorg 43.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.