På grunn av vedlikehold vil ssb.no og statistikkbanken være utilgjengelig i perioden 17.00-17.30 torsdag 23. januar. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

3595_1923
3595_1923
kommunefakta
2020-01-23T15:35:00.000Z
no
Salangen kommune

Kommunefakta

Salangen - 1923 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 147 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 41 38
5-9 år 44 56
10-14 år 62 53
15-19 år 111 88
20-24 år 101 65
25-29 år 60 59
30-34 år 42 29
35-39 år 53 50
40-44 år 54 66
45-49 år 88 79
50-54 år 83 71
55-59 år 82 72
60-64 år 69 67
65-69 år 69 70
70-74 år 74 84
75-79 år 59 41
80-84 år 24 29
85-89 år 15 19
90-94 år 8 6
95-99 år 1 1
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Salangen (1977-2019)
Sverige 3
Litauen 23
Polen 22
Tyskland 3
Eritrea 19
Somalia 3
Filippinene 5
Irak 7
Pakistan 5
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Salangen (1977-2019)
Selveier 79.6
Andels- / aksjeeier 1.3
Leier 19.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Salangen (1977-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 66
Sekundærnæringer 169
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 241
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 83
Undervisning 134
Helse- og sosialtjenester 307
Personlig tjenesteyting 22

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Salangen (1977-2019)
Aleneboende 279000
Par uten barn 609000
Par med barn 0-17 år 779000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 410000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Salangen (1977-2019)
Grunnskolenivå 577
Videregående skolenivå 758
Universitets- og høgskolenivå, kort 382
Universitets- og høgskolenivå, lang 94
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 12

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Salangen
Aktivitetstilbud barn og unge 2
Bibliotek 297
Muséer 132
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 508
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1299
Kulturskoler 236
Kommunale kulturbygg 803

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Salangen
Sosialsektoren samlet 3.3
Barnevern 8.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 2.8
Administrasjon, kommune 5.6
Kultursektoren, kommune 3.6
Barnehage 6
Grunnskole 15
Helse- og omsorg 29.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.