3595_1856
3595_1856
kommunefakta
2020-01-24T03:32:00.000Z
no
Røst kommune

Kommunefakta

Røst - 1856 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 499 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 3 11
5-9 år 10 12
10-14 år 15 11
15-19 år 15 18
20-24 år 12 11
25-29 år 16 13
30-34 år 7 5
35-39 år 15 21
40-44 år 20 10
45-49 år 19 22
50-54 år 19 23
55-59 år 23 19
60-64 år 22 18
65-69 år 23 15
70-74 år 12 14
75-79 år 5 11
80-84 år 10 9
85-89 år 6 7
90-94 år 1 5
95-99 år 0 0
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Røst
Sverige 4
Litauen 13
Polen 3
Tyskland 0
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 3
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Røst
Selveier 85.5
Andels- / aksjeeier 0
Leier 14.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Røst
Jordbruk, skogbruk og fiske 45
Sekundærnæringer 76
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 63
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 17
Undervisning 13
Helse- og sosialtjenester 53
Personlig tjenesteyting 3

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Røst
Aleneboende 275000
Par uten barn 666000
Par med barn 0-17 år 999000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 390000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Røst
Grunnskolenivå 234
Videregående skolenivå 136
Universitets- og høgskolenivå, kort 54
Universitets- og høgskolenivå, lang 11
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 3

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Røst
Aktivitetstilbud barn og unge 419
Bibliotek 425
Muséer -110
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 472
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1213
Kulturskoler 333
Kommunale kulturbygg 1148

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Røst
Sosialsektoren samlet 1.8
Barnevern 1.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.6
Administrasjon, kommune 10.3
Kultursektoren, kommune 4.8
Barnehage 5
Grunnskole 14.2
Helse- og omsorg 35

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.