3595_1836
3595_1836
kommunefakta
2020-01-24T02:15:00.000Z
no
Rødøy kommune

Kommunefakta

Rødøy - 1836 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 214 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 24 43
5-9 år 36 37
10-14 år 38 37
15-19 år 51 53
20-24 år 41 36
25-29 år 33 35
30-34 år 26 29
35-39 år 26 21
40-44 år 21 27
45-49 år 56 47
50-54 år 39 34
55-59 år 47 31
60-64 år 46 41
65-69 år 45 39
70-74 år 44 39
75-79 år 23 24
80-84 år 14 19
85-89 år 11 12
90-94 år 3 9
95-99 år 0 1
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Rødøy
Sverige 5
Litauen 0
Polen 3
Tyskland 3
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 5
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Rødøy
Selveier 85.2
Andels- / aksjeeier 0
Leier 14.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Rødøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 125
Sekundærnæringer 71
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 175
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 40
Undervisning 57
Helse- og sosialtjenester 133
Personlig tjenesteyting 13

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Rødøy
Aleneboende 278000
Par uten barn 567000
Par med barn 0-17 år 854000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 439000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Rødøy
Grunnskolenivå 391
Videregående skolenivå 387
Universitets- og høgskolenivå, kort 155
Universitets- og høgskolenivå, lang 19
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 5

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Rødøy
Aktivitetstilbud barn og unge -36
Bibliotek 156
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 209
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 920
Kulturskoler 949
Kommunale kulturbygg 164

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Rødøy
Sosialsektoren samlet 1.5
Barnevern 0.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.2
Administrasjon, kommune 10.7
Kultursektoren, kommune 2.7
Barnehage 7.5
Grunnskole 20.8
Helse- og omsorg 36.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.