3595_0901
3595_0901
kommunefakta
2020-01-24T02:38:00.000Z
no
Risør kommune

Kommunefakta

Risør - 0901 (Aust-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 840 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 158 121
5-9 år 175 180
10-14 år 193 194
15-19 år 224 200
20-24 år 209 169
25-29 år 181 159
30-34 år 160 155
35-39 år 176 165
40-44 år 218 207
45-49 år 245 267
50-54 år 240 222
55-59 år 241 248
60-64 år 237 262
65-69 år 261 257
70-74 år 242 231
75-79 år 150 145
80-84 år 68 83
85-89 år 42 86
90-94 år 12 40
95-99 år 4 19
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Risør (-2019)
Sverige 27
Litauen 46
Polen 79
Tyskland 32
Eritrea 33
Somalia 47
Filippinene 22
Irak 21
Pakistan 3
Vietnam 4

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Risør (-2019)
Selveier 79.9
Andels- / aksjeeier 4.9
Leier 15.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Risør (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 51
Sekundærnæringer 709
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 944
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 159
Undervisning 300
Helse- og sosialtjenester 785
Personlig tjenesteyting 83

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Risør (-2019)
Aleneboende 273000
Par uten barn 607000
Par med barn 0-17 år 774000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 375000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Risør (-2019)
Grunnskolenivå 1599
Videregående skolenivå 2409
Universitets- og høgskolenivå, kort 1206
Universitets- og høgskolenivå, lang 314
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 38

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Risør
Aktivitetstilbud barn og unge 94
Bibliotek 314
Muséer 110
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 208
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 424
Kulturskoler 253
Kommunale kulturbygg 290

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Risør
Sosialsektoren samlet 6.5
Barnevern 4.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.3
Administrasjon, kommune 5.8
Kultursektoren, kommune 3.5
Barnehage 7.8
Grunnskole 19.4
Helse- og omsorg 36.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.