3595_0412
3595_0412
kommunefakta
2019-01-24T10:05:00.000Z
no
Ringsaker kommune

Kommunefakta

Ringsaker - 0412 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 34 385 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 884 767
5-9 år 1041 984
10-14 år 1027 986
15-19 år 1108 1016
20-24 år 1024 989
25-29 år 1042 1001
30-34 år 1024 940
35-39 år 1048 924
40-44 år 1100 1118
45-49 år 1281 1261
50-54 år 1269 1269
55-59 år 1223 1085
60-64 år 1052 989
65-69 år 1002 993
70-74 år 861 970
75-79 år 601 634
80-84 år 335 475
85-89 år 205 321
90-94 år 79 161
95-99 år 13 43
100 år eller eldre 0 6

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Ringsaker
Sverige 118
Litauen 252
Polen 555
Tyskland 119
Eritrea 86
Somalia 142
Filippinene 57
Irak 90
Pakistan 7
Vietnam 180

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Ringsaker
Selveier 82.3
Andels- / aksjeeier 2.5
Leier 15.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Ringsaker
Jordbruk, skogbruk og fiske 705
Sekundærnæringer 3925
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 5739
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 868
Undervisning 1052
Helse- og sosialtjenester 3854
Personlig tjenesteyting 594

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Ringsaker
Aleneboende 269000
Par uten barn 595000
Par med barn 0-17 år 765000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 389000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Ringsaker
Grunnskolenivå 9079
Videregående skole-nivå 11537
Universitets- og høgskolenivå kort 5322
Universitets- og høgskolenivå lang 1268
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 189

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ringsaker
Aktivitetstilbud barn og unge 292
Bibliotek 259
Muséer 10
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 331
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 167
Musikk- og kulturskoler 236
Kommunale kulturbygg 161

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ringsaker
Sosialsektoren samlet 4.1
Barnevern 3.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 9.3
Administrasjon, kommune 5
Kultursektoren, kommune 3.5
Barnehage 10
Grunnskole 20.3
Helse- og omsorg 33.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.