3595_0520
3595_0520
kommunefakta
2019-01-22T19:40:00.000Z
no
Ringebu kommune

Kommunefakta

Ringebu - 0520 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 438 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 83 103
5-9 år 117 110
10-14 år 106 126
15-19 år 144 132
20-24 år 129 119
25-29 år 120 116
30-34 år 123 113
35-39 år 129 111
40-44 år 129 128
45-49 år 176 154
50-54 år 178 158
55-59 år 147 145
60-64 år 136 141
65-69 år 155 151
70-74 år 134 154
75-79 år 89 110
80-84 år 67 62
85-89 år 40 57
90-94 år 23 33
95-99 år 0 5
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Ringebu
Sverige 16
Litauen 39
Polen 110
Tyskland 22
Eritrea 12
Somalia 9
Filippinene 4
Irak 5
Pakistan 5
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Ringebu
Selveier 82.9
Andels- / aksjeeier 0
Leier 17.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Ringebu
Jordbruk, skogbruk og fiske 197
Sekundærnæringer 601
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 622
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 101
Undervisning 127
Helse- og sosialtjenester 437
Personlig tjenesteyting 81

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Ringebu
Aleneboende 265000
Par uten barn 579000
Par med barn 0-17 år 738000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 393000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Ringebu
Grunnskolenivå 1225
Videregående skole-nivå 1691
Universitets- og høgskolenivå kort 607
Universitets- og høgskolenivå lang 138
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 27

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ringebu
Aktivitetstilbud barn og unge 176
Bibliotek 440
Muséer 51
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 333
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 306
Musikk- og kulturskoler 518
Kommunale kulturbygg 429

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ringebu
Sosialsektoren samlet 3
Barnevern 1.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 9.9
Administrasjon, kommune 4.9
Kultursektoren, kommune 3.5
Barnehage 6.8
Grunnskole 14.7
Helse- og omsorg 34.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.