3595_0520
3595_0520
kommunefakta
2018-05-26T17:37:00.000Z
no
Ringebu kommune

Kommunefakta

Ringebu - 0520 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 460 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 83 103
5-9 år 117 110
10-14 år 106 126
15-19 år 144 132
20-24 år 129 119
25-29 år 120 116
30-34 år 123 113
35-39 år 129 111
40-44 år 129 128
45-49 år 176 154
50-54 år 178 158
55-59 år 147 145
60-64 år 136 141
65-69 år 155 151
70-74 år 134 154
75-79 år 89 110
80-84 år 67 62
85-89 år 40 57
90-94 år 23 33
95-99 år 0 5
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Ringebu
Sverige 16
Litauen 39
Polen 110
Tyskland 22
Eritrea 12
Somalia 9
Filippinene 4
Irak 5
Pakistan 5
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Ringebu
Selveier 83.6
Andels- / aksjeeier 0
Leier 16.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Ringebu
Jordbruk, skogbruk og fiske 197
Sekundærnæringer 601
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 622
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 101
Undervisning 127
Helse- og sosialtjenester 437
Personlig tjenesteyting 81

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Ringebu
Aleneboende 256000
Par uten barn 549000
Par med barn 0-17 år 721000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 368000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Ringebu
Grunnskolenivå 1245
Videregående skole-nivå 1704
Universitets- og høgskolenivå kort 597
Universitets- og høgskolenivå lang 136
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 23

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Ringebu
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 6.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 16.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 12.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 11.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 19.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 15.8

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket, Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Ringebu
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 6.3
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 7
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 15.5
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 33.2
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2.9
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 1.6
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 8.7
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.