3595_1539
3595_1539
kommunefakta
2020-01-20T09:17:00.000Z
no
Rauma kommune

Kommunefakta

Rauma - 1539 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 7 464 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 192 180
5-9 år 241 223
10-14 år 231 212
15-19 år 236 198
20-24 år 228 192
25-29 år 204 204
30-34 år 228 168
35-39 år 216 185
40-44 år 233 220
45-49 år 242 262
50-54 år 287 243
55-59 år 257 233
60-64 år 236 222
65-69 år 271 247
70-74 år 235 202
75-79 år 139 164
80-84 år 77 111
85-89 år 61 96
90-94 år 25 56
95-99 år 7 18
100 år eller eldre 0 5

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Rauma
Sverige 43
Litauen 121
Polen 119
Tyskland 83
Eritrea 25
Somalia 5
Filippinene 23
Irak 7
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Rauma
Selveier 84.2
Andels- / aksjeeier 1.2
Leier 14.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Rauma
Jordbruk, skogbruk og fiske 184
Sekundærnæringer 1047
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1224
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 179
Undervisning 268
Helse- og sosialtjenester 738
Personlig tjenesteyting 80

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Rauma
Aleneboende 282000
Par uten barn 608000
Par med barn 0-17 år 826000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 388000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Rauma
Grunnskolenivå 1736
Videregående skolenivå 2771
Universitets- og høgskolenivå, kort 1184
Universitets- og høgskolenivå, lang 235
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 25

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Rauma
Aktivitetstilbud barn og unge 78
Bibliotek 190
Muséer 57
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 104
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 448
Kulturskoler 446
Kommunale kulturbygg 295

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Rauma
Sosialsektoren samlet 4.1
Barnevern 1.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4
Administrasjon, kommune 5.5
Kultursektoren, kommune 3.4
Barnehage 9.7
Grunnskole 17.3
Helse- og omsorg 40.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.