3595_1539
3595_1539
kommunefakta
2019-01-21T20:38:00.000Z
no
Rauma kommune

Kommunefakta

Rauma - 1539 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 7 469 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 202 200
5-9 år 249 214
10-14 år 243 209
15-19 år 215 210
20-24 år 220 199
25-29 år 216 190
30-34 år 211 164
35-39 år 205 188
40-44 år 244 219
45-49 år 266 280
50-54 år 282 241
55-59 år 250 230
60-64 år 251 223
65-69 år 272 247
70-74 år 210 203
75-79 år 133 146
80-84 år 87 113
85-89 år 66 97
90-94 år 24 59
95-99 år 6 18
100 år eller eldre 0 5

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Rauma
Sverige 36
Litauen 108
Polen 110
Tyskland 84
Eritrea 18
Somalia 5
Filippinene 27
Irak 7
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Rauma
Selveier 85.5
Andels- / aksjeeier 1.2
Leier 13.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Rauma
Jordbruk, skogbruk og fiske 187
Sekundærnæringer 1020
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1223
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 167
Undervisning 253
Helse- og sosialtjenester 701
Personlig tjenesteyting 84

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Rauma
Aleneboende 282000
Par uten barn 594000
Par med barn 0-17 år 802000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 372000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Rauma
Grunnskolenivå 1759
Videregående skole-nivå 2805
Universitets- og høgskolenivå kort 1139
Universitets- og høgskolenivå lang 231
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 29

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Rauma
Aktivitetstilbud barn og unge 48
Bibliotek 189
Muséer 15
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 50
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 488
Musikk- og kulturskoler 432
Kommunale kulturbygg 416

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Rauma
Sosialsektoren samlet 3.5
Barnevern 1.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.1
Administrasjon, kommune 5.3
Kultursektoren, kommune 3.2
Barnehage 9.9
Grunnskole 18
Helse- og omsorg 37.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.