3595_1127
3595_1127
kommunefakta
2019-01-24T09:38:00.000Z
no
Randaberg kommune

Kommunefakta

Randaberg - 1127 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 11 041 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 372 354
5-9 år 404 380
10-14 år 387 388
15-19 år 419 377
20-24 år 435 358
25-29 år 356 319
30-34 år 329 354
35-39 år 362 347
40-44 år 368 355
45-49 år 412 420
50-54 år 395 382
55-59 år 360 296
60-64 år 270 252
65-69 år 230 227
70-74 år 175 208
75-79 år 134 176
80-84 år 105 115
85-89 år 43 51
90-94 år 9 31
95-99 år 5 12
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Randaberg
Sverige 31
Litauen 31
Polen 260
Tyskland 57
Eritrea 136
Somalia 47
Filippinene 35
Irak 13
Pakistan 10
Vietnam 11

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Randaberg
Selveier 82.1
Andels- / aksjeeier 3.3
Leier 14.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Randaberg
Jordbruk, skogbruk og fiske 90
Sekundærnæringer 1470
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1946
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 265
Undervisning 368
Helse- og sosialtjenester 1075
Personlig tjenesteyting 189

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Randaberg
Aleneboende 288000
Par uten barn 668000
Par med barn 0-17 år 900000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 429000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Randaberg
Grunnskolenivå 2193
Videregående skole-nivå 3440
Universitets- og høgskolenivå kort 1920
Universitets- og høgskolenivå lang 655
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 34

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Randaberg
Aktivitetstilbud barn og unge 287
Bibliotek 437
Muséer 87
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 211
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 863
Musikk- og kulturskoler 422
Kommunale kulturbygg 241

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Randaberg
Sosialsektoren samlet 5.6
Barnevern 5.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.9
Administrasjon, kommune 4.8
Kultursektoren, kommune 4.6
Barnehage 13.8
Grunnskole 21.7
Helse- og omsorg 26.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.