3595_0228
3595_0228
kommunefakta
2020-01-24T00:15:00.000Z
no
Rælingen kommune

Kommunefakta

Rælingen - 0228 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 18 451 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 625 582
5-9 år 659 615
10-14 år 623 560
15-19 år 591 524
20-24 år 480 469
25-29 år 569 574
30-34 år 672 639
35-39 år 719 717
40-44 år 690 685
45-49 år 741 663
50-54 år 662 621
55-59 år 553 548
60-64 år 456 443
65-69 år 380 364
70-74 år 346 409
75-79 år 218 259
80-84 år 125 164
85-89 år 59 82
90-94 år 19 43
95-99 år 6 7
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Rælingen (-2019)
Sverige 167
Litauen 206
Polen 526
Tyskland 86
Eritrea 198
Somalia 80
Filippinene 80
Irak 204
Pakistan 334
Vietnam 352

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Rælingen (-2019)
Selveier 66
Andels- / aksjeeier 22.8
Leier 11.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Rælingen (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 31
Sekundærnæringer 1386
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4646
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 668
Undervisning 631
Helse- og sosialtjenester 1785
Personlig tjenesteyting 361

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Rælingen (-2019)
Aleneboende 324000
Par uten barn 693000
Par med barn 0-17 år 868000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 447000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Rælingen (-2019)
Grunnskolenivå 3855
Videregående skolenivå 5328
Universitets- og høgskolenivå, kort 3378
Universitets- og høgskolenivå, lang 1207
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 108

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Rælingen
Aktivitetstilbud barn og unge 153
Bibliotek 169
Muséer 40
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 22
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 499
Kulturskoler 234
Kommunale kulturbygg -101

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Rælingen
Sosialsektoren samlet 4.9
Barnevern 2.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.3
Administrasjon, kommune 7.7
Kultursektoren, kommune 2.7
Barnehage 14.8
Grunnskole 21.6
Helse- og omsorg 30

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.