3595_0135
3595_0135
kommunefakta
2020-01-20T09:33:00.000Z
no
Råde kommune

Kommunefakta

Råde - 0135 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 7 518 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 218 186
5-9 år 257 182
10-14 år 240 203
15-19 år 254 219
20-24 år 183 161
25-29 år 194 205
30-34 år 215 192
35-39 år 245 212
40-44 år 275 252
45-49 år 297 288
50-54 år 274 242
55-59 år 252 227
60-64 år 256 261
65-69 år 225 212
70-74 år 211 236
75-79 år 120 137
80-84 år 107 114
85-89 år 42 72
90-94 år 24 37
95-99 år 3 9
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Råde (-2019)
Sverige 50
Litauen 45
Polen 345
Tyskland 24
Eritrea 7
Somalia 51
Filippinene 15
Irak 24
Pakistan 10
Vietnam 18

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Råde (-2019)
Selveier 82.3
Andels- / aksjeeier 2.3
Leier 15.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Råde (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 103
Sekundærnæringer 850
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1336
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 209
Undervisning 255
Helse- og sosialtjenester 781
Personlig tjenesteyting 91

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Råde (-2019)
Aleneboende 291000
Par uten barn 638000
Par med barn 0-17 år 819000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 424000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Råde (-2019)
Grunnskolenivå 1809
Videregående skolenivå 2575
Universitets- og høgskolenivå, kort 1245
Universitets- og høgskolenivå, lang 357
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 29

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Råde
Aktivitetstilbud barn og unge 185
Bibliotek 162
Muséer 2
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 138
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 235
Kulturskoler 142
Kommunale kulturbygg 49

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Råde
Sosialsektoren samlet 3.6
Barnevern 4.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.8
Administrasjon, kommune 6.9
Kultursektoren, kommune 2.1
Barnehage 10.8
Grunnskole 19.8
Helse- og omsorg 37.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.