3595_2020
3595_2020
kommunefakta
2018-05-23T20:44:00.000Z
no
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune

Kommunefakta

Porsanger - Porsángu - Porsanki - 2020 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 970 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 91 91
5-9 år 89 103
10-14 år 101 107
15-19 år 111 122
20-24 år 152 118
25-29 år 120 92
30-34 år 104 103
35-39 år 92 103
40-44 år 108 104
45-49 år 150 140
50-54 år 168 155
55-59 år 151 145
60-64 år 176 142
65-69 år 133 135
70-74 år 122 114
75-79 år 74 65
80-84 år 49 55
85-89 år 17 29
90-94 år 11 15
95-99 år 1 6
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Porsanger - Porsángu - Porsanki
Sverige 15
Litauen 0
Polen 15
Tyskland 8
Eritrea 15
Somalia 33
Filippinene 5
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Porsanger - Porsángu - Porsanki
Selveier 80
Andels- / aksjeeier 1.3
Leier 18.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Porsanger - Porsángu - Porsanki
Jordbruk, skogbruk og fiske 88
Sekundærnæringer 277
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 642
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 225
Undervisning 187
Helse- og sosialtjenester 392
Personlig tjenesteyting 82

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Porsanger - Porsángu - Porsanki
Aleneboende 287000
Par uten barn 637000
Par med barn 0-17 år 796000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 429000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Porsanger - Porsángu - Porsanki
Grunnskolenivå 1096
Videregående skole-nivå 1322
Universitets- og høgskolenivå kort 667
Universitets- og høgskolenivå lang 133
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 26

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Porsanger - Porsángu - Porsanki
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 26.9
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 8
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 35.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 21.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 77,2 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Porsanger - Porsángu - Porsanki
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 8.9
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 6.7
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 21.8
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 30.2
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 4.7
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.1
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 4.1
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.