På grunn av vedlikehold vil ssb.no og statistikkbanken være utilgjengelig i perioden 17.00-17.30 torsdag 23. januar. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

3595_1259
3595_1259
kommunefakta
2020-01-23T15:25:00.000Z
no
Øygarden kommune

Kommunefakta

Øygarden - 1259 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 840 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 166 146
5-9 år 162 174
10-14 år 180 155
15-19 år 156 173
20-24 år 162 123
25-29 år 141 129
30-34 år 155 144
35-39 år 176 142
40-44 år 156 153
45-49 år 171 159
50-54 år 167 144
55-59 år 161 149
60-64 år 138 149
65-69 år 171 135
70-74 år 123 100
75-79 år 60 62
80-84 år 47 38
85-89 år 22 38
90-94 år 15 34
95-99 år 2 10
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Øygarden (-2019)
Sverige 6
Litauen 29
Polen 81
Tyskland 48
Eritrea 75
Somalia 34
Filippinene 42
Irak 0
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Øygarden (-2019)
Selveier 87.3
Andels- / aksjeeier 0
Leier 12.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Øygarden (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 89
Sekundærnæringer 653
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 716
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 116
Undervisning 147
Helse- og sosialtjenester 435
Personlig tjenesteyting 82

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Øygarden (-2019)
Aleneboende 295000
Par uten barn 647000
Par med barn 0-17 år 854000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 419000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Øygarden (-2019)
Grunnskolenivå 1374
Videregående skolenivå 1633
Universitets- og høgskolenivå, kort 607
Universitets- og høgskolenivå, lang 116
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 19

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Øygarden
Aktivitetstilbud barn og unge 388
Bibliotek 524
Muséer 372
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 141
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1223
Kulturskoler 300
Kommunale kulturbygg 311

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Øygarden
Sosialsektoren samlet 4.7
Barnevern 2.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.1
Administrasjon, kommune 7.5
Kultursektoren, kommune 3.8
Barnehage 11.3
Grunnskole 18.7
Helse- og omsorg 29.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.