3595_0521
3595_0521
kommunefakta
2020-01-20T10:04:00.000Z
no
Øyer kommune

Kommunefakta

Øyer - 0521 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 132 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 144 121
5-9 år 126 123
10-14 år 137 149
15-19 år 150 136
20-24 år 180 172
25-29 år 163 155
30-34 år 167 148
35-39 år 142 118
40-44 år 162 144
45-49 år 179 180
50-54 år 197 195
55-59 år 165 168
60-64 år 187 147
65-69 år 152 161
70-74 år 138 143
75-79 år 90 97
80-84 år 62 79
85-89 år 31 54
90-94 år 14 31
95-99 år 6 5
100 år eller eldre 1 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Øyer (-2019)
Sverige 30
Litauen 51
Polen 85
Tyskland 20
Eritrea 19
Somalia 50
Filippinene 14
Irak 31
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Øyer (-2019)
Selveier 80.6
Andels- / aksjeeier 1.8
Leier 17.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Øyer (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 132
Sekundærnæringer 595
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 877
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 195
Undervisning 146
Helse- og sosialtjenester 535
Personlig tjenesteyting 142

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Øyer (-2019)
Aleneboende 287000
Par uten barn 621000
Par med barn 0-17 år 787000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 396000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Øyer (-2019)
Grunnskolenivå 1202
Videregående skolenivå 1882
Universitets- og høgskolenivå, kort 862
Universitets- og høgskolenivå, lang 243
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 21

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Øyer
Aktivitetstilbud barn og unge 124
Bibliotek 321
Muséer 9
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 154
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 440
Kulturskoler 483
Kommunale kulturbygg 50

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Øyer
Sosialsektoren samlet 4.4
Barnevern 2.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 10.7
Administrasjon, kommune 5.1
Kultursektoren, kommune 2.2
Barnehage 9.1
Grunnskole 17.6
Helse- og omsorg 32.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.