3595_0521
3595_0521
kommunefakta
2019-01-24T08:38:00.000Z
no
Øyer kommune

Kommunefakta

Øyer - 0521 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 141 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 141 112
5-9 år 116 133
10-14 år 140 148
15-19 år 163 146
20-24 år 172 174
25-29 år 172 166
30-34 år 164 137
35-39 år 151 112
40-44 år 166 158
45-49 år 184 177
50-54 år 198 202
55-59 år 174 165
60-64 år 175 152
65-69 år 156 152
70-74 år 132 138
75-79 år 91 105
80-84 år 50 62
85-89 år 34 64
90-94 år 15 25
95-99 år 3 4
100 år eller eldre 1 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Øyer
Sverige 26
Litauen 57
Polen 82
Tyskland 25
Eritrea 15
Somalia 55
Filippinene 15
Irak 25
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Øyer
Selveier 81.4
Andels- / aksjeeier 1.9
Leier 16.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Øyer
Jordbruk, skogbruk og fiske 138
Sekundærnæringer 578
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 901
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 174
Undervisning 155
Helse- og sosialtjenester 514
Personlig tjenesteyting 153

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Øyer
Aleneboende 276000
Par uten barn 589000
Par med barn 0-17 år 758000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 388000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Øyer
Grunnskolenivå 1198
Videregående skole-nivå 1922
Universitets- og høgskolenivå kort 840
Universitets- og høgskolenivå lang 234
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 20

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Øyer
Aktivitetstilbud barn og unge -63
Bibliotek 283
Muséer 10
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 122
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 403
Musikk- og kulturskoler 519
Kommunale kulturbygg 26

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Øyer
Sosialsektoren samlet 5
Barnevern 3.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 10.8
Administrasjon, kommune 4.8
Kultursektoren, kommune 2.3
Barnehage 8.7
Grunnskole 18.4
Helse- og omsorg 31

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.