3595_0624
3595_0624
kommunefakta
2020-01-24T02:54:00.000Z
no
Øvre Eiker kommune

Kommunefakta

Øvre Eiker - 0624 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 19 383 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 564 498
5-9 år 600 520
10-14 år 612 586
15-19 år 561 566
20-24 år 600 526
25-29 år 651 596
30-34 år 611 607
35-39 år 699 598
40-44 år 686 651
45-49 år 722 669
50-54 år 671 642
55-59 år 616 573
60-64 år 559 555
65-69 år 493 508
70-74 år 504 471
75-79 år 259 296
80-84 år 181 233
85-89 år 117 156
90-94 år 45 76
95-99 år 5 30
100 år eller eldre 0 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Øvre Eiker (-2019)
Sverige 68
Litauen 314
Polen 689
Tyskland 108
Eritrea 92
Somalia 26
Filippinene 53
Irak 99
Pakistan 9
Vietnam 28

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Øvre Eiker (-2019)
Selveier 82.6
Andels- / aksjeeier 0.6
Leier 16.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Øvre Eiker (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 170
Sekundærnæringer 2565
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3356
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 494
Undervisning 648
Helse- og sosialtjenester 1968
Personlig tjenesteyting 348

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Øvre Eiker (-2019)
Aleneboende 302000
Par uten barn 640000
Par med barn 0-17 år 818000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 412000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Øvre Eiker (-2019)
Grunnskolenivå 4693
Videregående skolenivå 6235
Universitets- og høgskolenivå, kort 3152
Universitets- og høgskolenivå, lang 826
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 107

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Øvre Eiker
Aktivitetstilbud barn og unge 60
Bibliotek 376
Muséer 52
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 437
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 326
Kulturskoler 239
Kommunale kulturbygg 97

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Øvre Eiker
Sosialsektoren samlet 4.8
Barnevern 3.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.5
Administrasjon, kommune 5.7
Kultursektoren, kommune 3.2
Barnehage 13
Grunnskole 20.8
Helse- og omsorg 32.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.