3595_5047
3595_5047
kommunefakta
2019-01-21T20:38:00.000Z
no
Overhalla kommune

Kommunefakta

Overhalla - 5047 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 862 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 146 106
5-9 år 135 149
10-14 år 127 115
15-19 år 132 102
20-24 år 117 106
25-29 år 130 128
30-34 år 111 116
35-39 år 113 115
40-44 år 117 110
45-49 år 126 113
50-54 år 118 103
55-59 år 129 113
60-64 år 134 116
65-69 år 114 96
70-74 år 86 102
75-79 år 56 70
80-84 år 45 42
85-89 år 24 45
90-94 år 15 13
95-99 år 4 4
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Overhalla
Sverige 15
Litauen 18
Polen 119
Tyskland 13
Eritrea 14
Somalia 48
Filippinene 7
Irak 0
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Overhalla
Selveier 84.8
Andels- / aksjeeier 1.5
Leier 13.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Overhalla (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 156
Sekundærnæringer 497
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 525
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 75
Undervisning 159
Helse- og sosialtjenester 491
Personlig tjenesteyting 36

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Overhalla
Aleneboende 269000
Par uten barn 634000
Par med barn 0-17 år 793000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 378000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Overhalla
Grunnskolenivå 756
Videregående skole-nivå 1380
Universitets- og høgskolenivå kort 665
Universitets- og høgskolenivå lang 123
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 10

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Overhalla
Aktivitetstilbud barn og unge 171
Bibliotek 211
Muséer 28
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 186
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 137
Musikk- og kulturskoler 409
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Overhalla
Sosialsektoren samlet 3.4
Barnevern 2.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.2
Administrasjon, kommune 6
Kultursektoren, kommune 2.9
Barnehage 14.6
Grunnskole 20.2
Helse- og omsorg 28.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.