3595_1253
3595_1253
kommunefakta
2019-01-22T04:48:00.000Z
no
Osterøy kommune

Kommunefakta

Osterøy - 1253 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 8 125 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 253 273
5-9 år 256 247
10-14 år 264 251
15-19 år 315 248
20-24 år 274 255
25-29 år 277 254
30-34 år 245 250
35-39 år 244 236
40-44 år 294 253
45-49 år 296 255
50-54 år 267 228
55-59 år 237 238
60-64 år 227 218
65-69 år 243 216
70-74 år 197 184
75-79 år 109 131
80-84 år 87 87
85-89 år 57 64
90-94 år 24 49
95-99 år 5 14
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Osterøy
Sverige 8
Litauen 113
Polen 317
Tyskland 42
Eritrea 32
Somalia 3
Filippinene 21
Irak 3
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Osterøy
Selveier 84.6
Andels- / aksjeeier 0.9
Leier 14.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Osterøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 125
Sekundærnæringer 1356
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1156
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 173
Undervisning 309
Helse- og sosialtjenester 788
Personlig tjenesteyting 117

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Osterøy
Aleneboende 282000
Par uten barn 586000
Par med barn 0-17 år 768000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 391000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Osterøy
Grunnskolenivå 2008
Videregående skole-nivå 2944
Universitets- og høgskolenivå kort 1059
Universitets- og høgskolenivå lang 251
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 23

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Osterøy
Aktivitetstilbud barn og unge 44
Bibliotek 407
Muséer 11
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 123
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 125
Musikk- og kulturskoler 319
Kommunale kulturbygg 79

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Osterøy
Sosialsektoren samlet 3
Barnevern 2.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 2.3
Administrasjon, kommune 10.9
Kultursektoren, kommune 1.6
Barnehage 11.6
Grunnskole 19.9
Helse- og omsorg 35.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.