3595_0301
3595_0301
kommunefakta
2020-01-20T10:08:00.000Z
no
Oslo kommune

Kommunefakta

Oslo - 0301 (Oslo)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 690 335 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 21895 20556
5-9 år 19189 18409
10-14 år 17232 16697
15-19 år 15733 15380
20-24 år 21773 24381
25-29 år 35014 38496
30-34 år 36227 35193
35-39 år 30396 27520
40-44 år 26271 23299
45-49 år 23773 21759
50-54 år 21138 19635
55-59 år 17998 17218
60-64 år 15071 15516
65-69 år 12408 13337
70-74 år 11529 12481
75-79 år 6587 8001
80-84 år 3757 5639
85-89 år 2340 4426
90-94 år 1001 2484
95-99 år 228 891
100 år eller eldre 39 154

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Oslo kommune
Sverige 12208
Litauen 3187
Polen 16332
Tyskland 3743
Eritrea 3816
Somalia 15915
Filippinene 6534
Irak 8268
Pakistan 22830
Vietnam 6389

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Oslo kommune
Selveier 42.2
Andels- / aksjeeier 32.1
Leier 25.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Oslo kommune
Jordbruk, skogbruk og fiske 520
Sekundærnæringer 33342
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 187918
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 27745
Undervisning 29317
Helse- og sosialtjenester 63028
Personlig tjenesteyting 23041

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Oslo kommune
Aleneboende 323000
Par uten barn 713000
Par med barn 0-17 år 897000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 424000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Oslo kommune
Grunnskolenivå 112834
Videregående skolenivå 143119
Universitets- og høgskolenivå, kort 170078
Universitets- og høgskolenivå, lang 116094
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 6330

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Oslo
Aktivitetstilbud barn og unge 553
Bibliotek 310
Muséer 221
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 114
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 838
Kulturskoler 108
Kommunale kulturbygg 182

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Oslo
Sosialsektoren samlet 7.4
Barnevern 2.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.9
Administrasjon, kommune 3.4
Kultursektoren, kommune 3.8
Barnehage 12.4
Grunnskole 16.1
Helse- og omsorg 24.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.