3595_1243
3595_1243
kommunefakta
2020-01-24T03:21:00.000Z
no
Os kommune

Kommunefakta

Os - 1243 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 20 983 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 704 727
5-9 år 808 767
10-14 år 757 724
15-19 år 690 598
20-24 år 620 564
25-29 år 688 652
30-34 år 760 694
35-39 år 766 755
40-44 år 701 747
45-49 år 751 647
50-54 år 685 623
55-59 år 556 533
60-64 år 541 538
65-69 år 497 538
70-74 år 469 475
75-79 år 274 267
80-84 år 164 200
85-89 år 79 122
90-94 år 26 63
95-99 år 4 28
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Os (Hordaland) (-2019)
Sverige 49
Litauen 401
Polen 660
Tyskland 96
Eritrea 18
Somalia 3
Filippinene 80
Irak 39
Pakistan 0
Vietnam 121

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Os (Hordaland) (-2019)
Selveier 83.4
Andels- / aksjeeier 3.3
Leier 13.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Os (Hordaland) (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 188
Sekundærnæringer 2657
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3602
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 436
Undervisning 791
Helse- og sosialtjenester 2285
Personlig tjenesteyting 337

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Os (Hordaland) (-2019)
Aleneboende 312000
Par uten barn 669000
Par med barn 0-17 år 823000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 416000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Os (Hordaland) (-2019)
Grunnskolenivå 4005
Videregående skolenivå 6483
Universitets- og høgskolenivå, kort 3794
Universitets- og høgskolenivå, lang 1131
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 74

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Os
Aktivitetstilbud barn og unge 82
Bibliotek 275
Muséer 1
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 322
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg -128
Kulturskoler 239
Kommunale kulturbygg 521

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Os
Sosialsektoren samlet 3.4
Barnevern 2.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.2
Administrasjon, kommune 5.2
Kultursektoren, kommune 3.7
Barnehage 13.8
Grunnskole 22.8
Helse- og omsorg 32.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.