3595_1520
3595_1520
kommunefakta
2019-01-24T09:37:00.000Z
no
Ørsta kommune

Kommunefakta

Ørsta - 1520 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 10 878 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 295 293
5-9 år 372 358
10-14 år 331 319
15-19 år 352 350
20-24 år 351 343
25-29 år 343 306
30-34 år 334 316
35-39 år 328 310
40-44 år 348 305
45-49 år 388 331
50-54 år 367 338
55-59 år 358 333
60-64 år 340 312
65-69 år 299 317
70-74 år 273 248
75-79 år 154 190
80-84 år 110 149
85-89 år 80 135
90-94 år 34 73
95-99 år 7 19
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Ørsta
Sverige 11
Litauen 73
Polen 169
Tyskland 47
Eritrea 66
Somalia 23
Filippinene 54
Irak 16
Pakistan 3
Vietnam 5

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Ørsta
Selveier 85.5
Andels- / aksjeeier 0.2
Leier 14.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Ørsta
Jordbruk, skogbruk og fiske 238
Sekundærnæringer 1390
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1648
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 231
Undervisning 449
Helse- og sosialtjenester 1271
Personlig tjenesteyting 157

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Ørsta
Aleneboende 284000
Par uten barn 618000
Par med barn 0-17 år 794000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 407000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Ørsta
Grunnskolenivå 2391
Videregående skole-nivå 3649
Universitets- og høgskolenivå kort 1941
Universitets- og høgskolenivå lang 353
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 34

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ørsta
Aktivitetstilbud barn og unge 65
Bibliotek 191
Muséer 24
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 31
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 346
Musikk- og kulturskoler 273
Kommunale kulturbygg 175

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ørsta
Sosialsektoren samlet 2.9
Barnevern 3.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.4
Administrasjon, kommune 4.8
Kultursektoren, kommune 2.8
Barnehage 13.1
Grunnskole 19.8
Helse- og omsorg 34.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.