3595_5021
3595_5021
kommunefakta
2019-01-22T20:13:00.000Z
no
Oppdal kommune

Kommunefakta

Oppdal - 5021 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 973 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 196 166
5-9 år 199 217
10-14 år 202 198
15-19 år 249 220
20-24 år 216 170
25-29 år 207 207
30-34 år 204 183
35-39 år 186 175
40-44 år 209 195
45-49 år 243 262
50-54 år 260 221
55-59 år 237 220
60-64 år 234 217
65-69 år 201 227
70-74 år 193 220
75-79 år 122 143
80-84 år 81 97
85-89 år 44 78
90-94 år 19 36
95-99 år 2 14
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Oppdal
Sverige 37
Litauen 66
Polen 128
Tyskland 5
Eritrea 98
Somalia 8
Filippinene 6
Irak 27
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Oppdal
Selveier 79
Andels- / aksjeeier 1.8
Leier 19.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Oppdal (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 260
Sekundærnæringer 873
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1112
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 131
Undervisning 263
Helse- og sosialtjenester 663
Personlig tjenesteyting 125

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Oppdal
Aleneboende 268000
Par uten barn 601000
Par med barn 0-17 år 778000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 396000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Oppdal
Grunnskolenivå 1645
Videregående skole-nivå 2567
Universitets- og høgskolenivå kort 1085
Universitets- og høgskolenivå lang 279
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 36

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Oppdal
Aktivitetstilbud barn og unge 155
Bibliotek 245
Muséer 322
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 168
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 283
Musikk- og kulturskoler 369
Kommunale kulturbygg 1274

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Oppdal
Sosialsektoren samlet 5.6
Barnevern 2.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.4
Administrasjon, kommune 5
Kultursektoren, kommune 6.3
Barnehage 10.1
Grunnskole 17.6
Helse- og omsorg 31.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.