3595_1868
3595_1868
kommunefakta
2019-01-22T05:40:00.000Z
no
Øksnes kommune

Kommunefakta

Øksnes - 1868 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 456 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 100 132
5-9 år 127 103
10-14 år 117 132
15-19 år 143 159
20-24 år 159 126
25-29 år 142 122
30-34 år 149 114
35-39 år 132 99
40-44 år 120 155
45-49 år 194 155
50-54 år 179 173
55-59 år 157 152
60-64 år 164 125
65-69 år 128 136
70-74 år 132 124
75-79 år 67 80
80-84 år 59 72
85-89 år 26 48
90-94 år 8 21
95-99 år 1 7
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Øksnes
Sverige 9
Litauen 122
Polen 32
Tyskland 27
Eritrea 6
Somalia 15
Filippinene 19
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Øksnes
Selveier 82.9
Andels- / aksjeeier 0.4
Leier 16.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Øksnes
Jordbruk, skogbruk og fiske 248
Sekundærnæringer 481
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 576
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 79
Undervisning 157
Helse- og sosialtjenester 519
Personlig tjenesteyting 51

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Øksnes
Aleneboende 261000
Par uten barn 589000
Par med barn 0-17 år 792000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 364000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Øksnes
Grunnskolenivå 1581
Videregående skole-nivå 1336
Universitets- og høgskolenivå kort 591
Universitets- og høgskolenivå lang 128
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 25

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Øksnes
Aktivitetstilbud barn og unge 148
Bibliotek 263
Muséer 97
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 27
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 496
Musikk- og kulturskoler 386
Kommunale kulturbygg 113

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Øksnes
Sosialsektoren samlet 4.6
Barnevern 2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.7
Administrasjon, kommune 6.9
Kultursektoren, kommune 2.5
Barnehage 9.2
Grunnskole 19.1
Helse- og omsorg 37.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.