3595_1942
3595_1942
kommunefakta
2020-01-20T19:34:00.000Z
no
Nordreisa - Ráisa - Raisi kommune

Kommunefakta

Nordreisa - Ráisa - Raisi - 1942 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 878 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 121 106
5-9 år 153 145
10-14 år 166 159
15-19 år 176 130
20-24 år 183 131
25-29 år 164 161
30-34 år 127 133
35-39 år 118 118
40-44 år 144 140
45-49 år 191 167
50-54 år 177 168
55-59 år 158 145
60-64 år 154 151
65-69 år 164 148
70-74 år 147 153
75-79 år 84 91
80-84 år 54 61
85-89 år 31 46
90-94 år 13 20
95-99 år 1 8
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Nordreisa - Ráisa - Raisi (-2019)
Sverige 12
Litauen 21
Polen 29
Tyskland 18
Eritrea 21
Somalia 12
Filippinene 5
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nordreisa - Ráisa - Raisi (-2019)
Selveier 83.1
Andels- / aksjeeier 0
Leier 16.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nordreisa - Ráisa - Raisi (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 134
Sekundærnæringer 418
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 736
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 131
Undervisning 259
Helse- og sosialtjenester 582
Personlig tjenesteyting 54

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Nordreisa - Ráisa - Raisi (-2019)
Aleneboende 289000
Par uten barn 628000
Par med barn 0-17 år 845000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 429000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nordreisa - Ráisa - Raisi (-2019)
Grunnskolenivå 1320
Videregående skolenivå 1539
Universitets- og høgskolenivå, kort 817
Universitets- og høgskolenivå, lang 166
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 31

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nordreisa
Aktivitetstilbud barn og unge 112
Bibliotek 308
Muséer 75
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 487
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 158
Kulturskoler 271
Kommunale kulturbygg 291

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nordreisa
Sosialsektoren samlet 5.7
Barnevern 3.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.3
Administrasjon, kommune 7.4
Kultursektoren, kommune 3.7
Barnehage 8.3
Grunnskole 16
Helse- og omsorg 33.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.