3595_0538
3595_0538
kommunefakta
2018-11-13T17:04:00.000Z
no
Nordre Land kommune

Kommunefakta

Nordre Land - 0538 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 710 innbyggere per 2. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 162 149
5-9 år 175 188
10-14 år 188 175
15-19 år 204 222
20-24 år 219 180
25-29 år 204 155
30-34 år 166 169
35-39 år 178 157
40-44 år 192 196
45-49 år 254 253
50-54 år 286 250
55-59 år 222 247
60-64 år 235 215
65-69 år 220 227
70-74 år 195 212
75-79 år 125 166
80-84 år 78 117
85-89 år 45 72
90-94 år 26 22
95-99 år 1 3
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Nordre Land
Sverige 14
Litauen 43
Polen 114
Tyskland 15
Eritrea 57
Somalia 45
Filippinene 15
Irak 3
Pakistan 8
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nordre Land
Selveier 78.6
Andels- / aksjeeier 4.9
Leier 16.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nordre Land
Jordbruk, skogbruk og fiske 210
Sekundærnæringer 852
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 882
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 148
Undervisning 249
Helse- og sosialtjenester 767
Personlig tjenesteyting 70

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Nordre Land
Aleneboende 249000
Par uten barn 543000
Par med barn 0-17 år 691000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 370000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nordre Land
Grunnskolenivå 2107
Videregående skole-nivå 2347
Universitets- og høgskolenivå kort 878
Universitets- og høgskolenivå lang 155
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 28

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nordre Land
Aktivitetstilbud barn og unge 295
Bibliotek 307
Muséer 50
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 206
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 131
Musikk- og kulturskoler 368
Kommunale kulturbygg 16

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nordre Land
Sosialsektoren samlet 3.9
Barnevern 10.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.8
Administrasjon, kommune 5.2
Kultursektoren, kommune 2.6
Barnehage 8.1
Grunnskole 16
Helse- og omsorg 33.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.