3595_2019
3595_2019
kommunefakta
2020-01-24T03:19:00.000Z
no
Nordkapp kommune

Kommunefakta

Nordkapp - 2019 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 178 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 64 65
5-9 år 64 75
10-14 år 97 77
15-19 år 104 91
20-24 år 121 99
25-29 år 112 87
30-34 år 110 86
35-39 år 79 81
40-44 år 94 78
45-49 år 139 107
50-54 år 133 123
55-59 år 143 103
60-64 år 115 96
65-69 år 121 107
70-74 år 95 86
75-79 år 68 52
80-84 år 27 47
85-89 år 19 31
90-94 år 7 13
95-99 år 0 2
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Nordkapp (-2019)
Sverige 17
Litauen 97
Polen 73
Tyskland 13
Eritrea 6
Somalia 48
Filippinene 18
Irak 13
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nordkapp (-2019)
Selveier 75.7
Andels- / aksjeeier 4
Leier 20.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nordkapp (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 256
Sekundærnæringer 281
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 494
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 108
Undervisning 151
Helse- og sosialtjenester 262
Personlig tjenesteyting 45

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Nordkapp (-2019)
Aleneboende 279000
Par uten barn 683000
Par med barn 0-17 år 812000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 433000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nordkapp (-2019)
Grunnskolenivå 1042
Videregående skolenivå 948
Universitets- og høgskolenivå, kort 476
Universitets- og høgskolenivå, lang 129
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 24

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nordkapp
Aktivitetstilbud barn og unge 131
Bibliotek 355
Muséer 629
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 199
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 694
Kulturskoler 429
Kommunale kulturbygg 312

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 77,2 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nordkapp
Sosialsektoren samlet 4.1
Barnevern 2.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.8
Administrasjon, kommune 7.3
Kultursektoren, kommune 4.7
Barnehage 7.6
Grunnskole 17
Helse- og omsorg 28

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.