3595_0418
3595_0418
kommunefakta
2018-05-25T13:12:00.000Z
no
Nord-Odal kommune

Kommunefakta

Nord-Odal - 0418 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 083 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 95 89
5-9 år 122 129
10-14 år 153 139
15-19 år 159 154
20-24 år 138 120
25-29 år 139 114
30-34 år 108 115
35-39 år 125 117
40-44 år 147 153
45-49 år 230 190
50-54 år 204 193
55-59 år 179 161
60-64 år 198 186
65-69 år 184 193
70-74 år 168 160
75-79 år 100 109
80-84 år 81 89
85-89 år 34 66
90-94 år 15 31
95-99 år 2 7
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Nord-Odal
Sverige 25
Litauen 29
Polen 40
Tyskland 16
Eritrea 3
Somalia 6
Filippinene 10
Irak 8
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nord-Odal
Selveier 82.1
Andels- / aksjeeier 1.9
Leier 16.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nord-Odal
Jordbruk, skogbruk og fiske 90
Sekundærnæringer 528
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 720
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 123
Undervisning 186
Helse- og sosialtjenester 559
Personlig tjenesteyting 75

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Nord-Odal
Aleneboende 264000
Par uten barn 540000
Par med barn 0-17 år 703000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 377000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nord-Odal
Grunnskolenivå 1769
Videregående skole-nivå 1732
Universitets- og høgskolenivå kort 586
Universitets- og høgskolenivå lang 108
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 29

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Nord-Odal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 20.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.8
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 29.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 17.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 14.7

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Nord-Odal
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 8.4
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 9.6
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 18.1
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 36.5
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 4.6
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2.4
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 4.7
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.