3595_0516
3595_0516
kommunefakta
2018-05-26T17:18:00.000Z
no
Nord-Fron kommune

Kommunefakta

Nord-Fron - 0516 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 727 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 131 115
5-9 år 140 150
10-14 år 164 148
15-19 år 212 173
20-24 år 182 148
25-29 år 159 141
30-34 år 116 136
35-39 år 144 131
40-44 år 156 161
45-49 år 226 217
50-54 år 227 212
55-59 år 201 205
60-64 år 186 172
65-69 år 201 206
70-74 år 189 216
75-79 år 117 125
80-84 år 80 90
85-89 år 37 62
90-94 år 16 31
95-99 år 3 2
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Nord-Fron
Sverige 8
Litauen 29
Polen 82
Tyskland 10
Eritrea 58
Somalia 6
Filippinene 11
Irak 8
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nord-Fron
Selveier 80.8
Andels- / aksjeeier 0.5
Leier 18.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nord-Fron
Jordbruk, skogbruk og fiske 180
Sekundærnæringer 791
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 818
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 124
Undervisning 218
Helse- og sosialtjenester 489
Personlig tjenesteyting 81

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Nord-Fron
Aleneboende 264000
Par uten barn 550000
Par med barn 0-17 år 749000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 387000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nord-Fron
Grunnskolenivå 1622
Videregående skole-nivå 2101
Universitets- og høgskolenivå kort 801
Universitets- og høgskolenivå lang 148
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 23

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Nord-Fron
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 9.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 13.9
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 16.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 32.8
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 10
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 3.8

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Nord-Fron
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 7.4
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 8.5
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 17.2
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 32.2
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 4.4
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 1.3
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 6.3
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 4.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.