3595_0516
3595_0516
kommunefakta
2019-09-17T10:38:00.000Z
no
Nord-Fron kommune

Kommunefakta

Nord-Fron - 0516 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 742 innbyggere per 2. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 124 124
5-9 år 151 143
10-14 år 166 159
15-19 år 203 165
20-24 år 175 141
25-29 år 167 147
30-34 år 126 142
35-39 år 136 127
40-44 år 141 141
45-49 år 214 223
50-54 år 237 220
55-59 år 203 201
60-64 år 195 180
65-69 år 182 198
70-74 år 201 216
75-79 år 117 139
80-84 år 90 86
85-89 år 45 66
90-94 år 15 30
95-99 år 2 3
100 år eller eldre 1 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Nord-Fron
Sverige 7
Litauen 28
Polen 77
Tyskland 12
Eritrea 58
Somalia 5
Filippinene 10
Irak 8
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nord-Fron
Selveier 80.2
Andels- / aksjeeier 0.5
Leier 19.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nord-Fron
Jordbruk, skogbruk og fiske 171
Sekundærnæringer 829
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 825
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 130
Undervisning 236
Helse- og sosialtjenester 544
Personlig tjenesteyting 75

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Nord-Fron
Aleneboende 264000
Par uten barn 573000
Par med barn 0-17 år 788000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 410000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nord-Fron
Grunnskolenivå 1581
Videregående skolenivå 2127
Universitets- og høgskolenivå, kort 841
Universitets- og høgskolenivå, lang 140
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 19

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nord-Fron
Aktivitetstilbud barn og unge 333
Bibliotek 463
Muséer 62
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 327
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1051
Musikk- og kulturskoler 370
Kommunale kulturbygg 120

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nord-Fron
Sosialsektoren samlet 4.7
Barnevern 1.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.3
Administrasjon, kommune 6.5
Kultursektoren, kommune 4.5
Barnehage 8
Grunnskole 16.7
Helse- og omsorg 33.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.