3595_0542
3595_0542
kommunefakta
2020-01-24T02:51:00.000Z
no
Nord-Aurdal kommune

Kommunefakta

Nord-Aurdal - 0542 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 434 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 155 136
5-9 år 171 135
10-14 år 166 190
15-19 år 194 186
20-24 år 197 149
25-29 år 188 194
30-34 år 167 172
35-39 år 181 159
40-44 år 202 185
45-49 år 244 233
50-54 år 217 216
55-59 år 222 227
60-64 år 203 245
65-69 år 244 231
70-74 år 205 197
75-79 år 108 138
80-84 år 80 103
85-89 år 49 66
90-94 år 15 39
95-99 år 0 6
100 år eller eldre 1 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Nord-Aurdal (-2019)
Sverige 18
Litauen 86
Polen 76
Tyskland 25
Eritrea 55
Somalia 18
Filippinene 7
Irak 13
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nord-Aurdal (-2019)
Selveier 79.2
Andels- / aksjeeier 0.3
Leier 20.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nord-Aurdal (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 174
Sekundærnæringer 594
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1358
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 150
Undervisning 278
Helse- og sosialtjenester 698
Personlig tjenesteyting 117

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Nord-Aurdal (-2019)
Aleneboende 284000
Par uten barn 622000
Par med barn 0-17 år 784000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 402000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nord-Aurdal (-2019)
Grunnskolenivå 1522
Videregående skolenivå 2396
Universitets- og høgskolenivå, kort 1066
Universitets- og høgskolenivå, lang 235
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 36

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nord-Aurdal
Aktivitetstilbud barn og unge 169
Bibliotek 370
Muséer 50
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 85
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 404
Kulturskoler 499
Kommunale kulturbygg 191

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nord-Aurdal
Sosialsektoren samlet 3.3
Barnevern 2.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.2
Administrasjon, kommune 4.5
Kultursektoren, kommune 4.1
Barnehage 7.3
Grunnskole 13.4
Helse- og omsorg 34

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.