3595_0819
3595_0819
kommunefakta
2020-01-20T11:04:00.000Z
no
Nome kommune

Kommunefakta

Nome - 0819 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 544 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 144 156
5-9 år 193 153
10-14 år 196 159
15-19 år 206 205
20-24 år 209 183
25-29 år 199 156
30-34 år 156 168
35-39 år 160 175
40-44 år 199 181
45-49 år 240 251
50-54 år 263 222
55-59 år 224 244
60-64 år 264 199
65-69 år 218 192
70-74 år 188 203
75-79 år 126 141
80-84 år 66 92
85-89 år 41 71
90-94 år 16 58
95-99 år 8 11
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Nome (-2019)
Sverige 17
Litauen 33
Polen 150
Tyskland 27
Eritrea 35
Somalia 66
Filippinene 13
Irak 13
Pakistan 0
Vietnam 4

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nome (-2019)
Selveier 83.2
Andels- / aksjeeier 1
Leier 15.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nome (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 103
Sekundærnæringer 827
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 804
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 136
Undervisning 275
Helse- og sosialtjenester 829
Personlig tjenesteyting 102

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Nome (-2019)
Aleneboende 283000
Par uten barn 609000
Par med barn 0-17 år 755000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 400000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nome (-2019)
Grunnskolenivå 1617
Videregående skolenivå 2400
Universitets- og høgskolenivå, kort 1081
Universitets- og høgskolenivå, lang 198
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 43

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nome
Aktivitetstilbud barn og unge 156
Bibliotek 381
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 64
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 361
Kulturskoler 400
Kommunale kulturbygg 352

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nome
Sosialsektoren samlet 5.9
Barnevern 3.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.1
Administrasjon, kommune 4.6
Kultursektoren, kommune 2.4
Barnehage 8.4
Grunnskole 16.8
Helse- og omsorg 36

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.