3595_0830
3595_0830
kommunefakta
2020-01-23T14:02:00.000Z
no
Nissedal kommune

Kommunefakta

Nissedal - 0830 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 446 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 37 42
5-9 år 48 54
10-14 år 41 45
15-19 år 41 29
20-24 år 41 27
25-29 år 37 40
30-34 år 46 34
35-39 år 35 39
40-44 år 40 49
45-49 år 60 42
50-54 år 56 54
55-59 år 56 48
60-64 år 51 58
65-69 år 47 56
70-74 år 57 34
75-79 år 23 29
80-84 år 17 23
85-89 år 11 12
90-94 år 4 10
95-99 år 0 3
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Nissedal (-2019)
Sverige 5
Litauen 4
Polen 25
Tyskland 12
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 3
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nissedal (-2019)
Selveier 86
Andels- / aksjeeier 0
Leier 14

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nissedal (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 45
Sekundærnæringer 221
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 176
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 36
Undervisning 46
Helse- og sosialtjenester 200
Personlig tjenesteyting 27

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Nissedal (-2019)
Aleneboende 273000
Par uten barn 600000
Par med barn 0-17 år 771000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 496000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nissedal (-2019)
Grunnskolenivå 341
Videregående skolenivå 513
Universitets- og høgskolenivå, kort 252
Universitets- og høgskolenivå, lang 51
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 11

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nissedal
Aktivitetstilbud barn og unge 253
Bibliotek 398
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 98
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 266
Kulturskoler 681
Kommunale kulturbygg 392

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nissedal
Sosialsektoren samlet 4.5
Barnevern 1.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 8.8
Administrasjon, kommune 5.9
Kultursektoren, kommune 2.7
Barnehage 10.7
Grunnskole 18.6
Helse- og omsorg 31.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.