På grunn av vedlikehold vil ssb.no og statistikkbanken være utilgjengelig i perioden 17.00-17.30 torsdag 23. januar. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

3595_0216
3595_0216
kommunefakta
2020-01-23T16:37:00.000Z
no
Nesodden kommune

Kommunefakta

Nesodden - 0216 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 19 584 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 581 557
5-9 år 715 652
10-14 år 666 684
15-19 år 670 614
20-24 år 542 441
25-29 år 412 469
30-34 år 444 519
35-39 år 639 686
40-44 år 706 758
45-49 år 725 784
50-54 år 760 775
55-59 år 670 687
60-64 år 610 638
65-69 år 478 505
70-74 år 456 449
75-79 år 244 290
80-84 år 149 192
85-89 år 80 128
90-94 år 29 65
95-99 år 4 13
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Nesodden (-2019)
Sverige 329
Litauen 84
Polen 328
Tyskland 177
Eritrea 45
Somalia 99
Filippinene 75
Irak 32
Pakistan 35
Vietnam 10

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nesodden (-2019)
Selveier 78.2
Andels- / aksjeeier 8.7
Leier 13.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nesodden (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 68
Sekundærnæringer 1030
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3965
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 904
Undervisning 1059
Helse- og sosialtjenester 2025
Personlig tjenesteyting 725

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Nesodden (-2019)
Aleneboende 310000
Par uten barn 707000
Par med barn 0-17 år 902000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 450000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nesodden (-2019)
Grunnskolenivå 3090
Videregående skolenivå 4752
Universitets- og høgskolenivå, kort 4550
Universitets- og høgskolenivå, lang 2513
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 91

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nesodden
Aktivitetstilbud barn og unge 217
Bibliotek 303
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 85
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 417
Kulturskoler 426
Kommunale kulturbygg 327

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nesodden
Sosialsektoren samlet 4.8
Barnevern 4.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6
Administrasjon, kommune 5.4
Kultursektoren, kommune 3.2
Barnehage 15.1
Grunnskole 22.8
Helse- og omsorg 28.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.