3595_1828
3595_1828
kommunefakta
2019-09-17T10:41:00.000Z
no
Nesna kommune

Kommunefakta

Nesna - 1828 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 763 innbyggere per 2. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 43 34
5-9 år 53 51
10-14 år 65 44
15-19 år 73 60
20-24 år 66 51
25-29 år 57 51
30-34 år 44 47
35-39 år 40 56
40-44 år 74 55
45-49 år 54 58
50-54 år 68 55
55-59 år 68 66
60-64 år 68 44
65-69 år 43 49
70-74 år 52 43
75-79 år 30 32
80-84 år 20 32
85-89 år 8 14
90-94 år 5 9
95-99 år 1 6
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Nesna
Sverige 5
Litauen 0
Polen 76
Tyskland 10
Eritrea 21
Somalia 19
Filippinene 11
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nesna
Selveier 75.7
Andels- / aksjeeier 2.8
Leier 21.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nesna
Jordbruk, skogbruk og fiske 107
Sekundærnæringer 127
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 172
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 43
Undervisning 177
Helse- og sosialtjenester 206
Personlig tjenesteyting 25

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Nesna
Aleneboende 260000
Par uten barn 585000
Par med barn 0-17 år 744000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 394000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nesna
Grunnskolenivå 451
Videregående skolenivå 530
Universitets- og høgskolenivå, kort 337
Universitets- og høgskolenivå, lang 113
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 12

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nesna
Aktivitetstilbud barn og unge 25
Bibliotek 252
Muséer 217
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 660
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 162
Musikk- og kulturskoler 832
Kommunale kulturbygg 74

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nesna
Sosialsektoren samlet 10.3
Barnevern 3.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.7
Administrasjon, kommune 8.3
Kultursektoren, kommune 2
Barnehage 6.8
Grunnskole 15.6
Helse- og omsorg 32.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.