3595_0104
3595_0104
kommunefakta
2019-01-22T19:26:00.000Z
no
Moss kommune

Kommunefakta

Moss - 0104 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 32 688 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 820 786
5-9 år 946 969
10-14 år 989 933
15-19 år 1029 928
20-24 år 1022 867
25-29 år 970 859
30-34 år 980 919
35-39 år 998 1050
40-44 år 1111 1103
45-49 år 1231 1263
50-54 år 1235 1198
55-59 år 1065 1022
60-64 år 873 999
65-69 år 888 1036
70-74 år 883 968
75-79 år 483 646
80-84 år 355 421
85-89 år 163 308
90-94 år 72 148
95-99 år 10 41
100 år eller eldre 1 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Moss
Sverige 323
Litauen 176
Polen 843
Tyskland 109
Eritrea 75
Somalia 623
Filippinene 130
Irak 231
Pakistan 492
Vietnam 646

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Moss
Selveier 57.9
Andels- / aksjeeier 25.5
Leier 16.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Moss
Jordbruk, skogbruk og fiske 69
Sekundærnæringer 2271
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 6232
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1062
Undervisning 1148
Helse- og sosialtjenester 3113
Personlig tjenesteyting 635

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Moss
Aleneboende 282000
Par uten barn 615000
Par med barn 0-17 år 783000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 392000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Moss
Grunnskolenivå 7926
Videregående skole-nivå 9987
Universitets- og høgskolenivå kort 5807
Universitets- og høgskolenivå lang 2196
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 270

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Moss
Aktivitetstilbud barn og unge 116
Bibliotek 263
Muséer 183
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 85
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 590
Musikk- og kulturskoler 210
Kommunale kulturbygg 343

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Moss
Sosialsektoren samlet 5.4
Barnevern 3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.2
Administrasjon, kommune 5.7
Kultursektoren, kommune 3.6
Barnehage 11
Grunnskole 17.3
Helse- og omsorg 32.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.