3595_1502
3595_1502
kommunefakta
2019-01-22T19:09:00.000Z
no
Molde kommune

Kommunefakta

Molde - 1502 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 26 986 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 749 692
5-9 år 818 785
10-14 år 798 784
15-19 år 854 777
20-24 år 907 898
25-29 år 921 816
30-34 år 921 857
35-39 år 871 827
40-44 år 823 719
45-49 år 896 937
50-54 år 890 877
55-59 år 871 865
60-64 år 835 864
65-69 år 781 799
70-74 år 655 709
75-79 år 398 444
80-84 år 251 325
85-89 år 173 256
90-94 år 54 141
95-99 år 15 42
100 år eller eldre 0 5

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Molde
Sverige 77
Litauen 186
Polen 503
Tyskland 162
Eritrea 240
Somalia 251
Filippinene 126
Irak 74
Pakistan 16
Vietnam 11

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Molde
Selveier 69.3
Andels- / aksjeeier 13.3
Leier 17.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Molde
Jordbruk, skogbruk og fiske 130
Sekundærnæringer 2542
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4521
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1223
Undervisning 1189
Helse- og sosialtjenester 3298
Personlig tjenesteyting 538

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Molde
Aleneboende 299000
Par uten barn 656000
Par med barn 0-17 år 839000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 427000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Molde
Grunnskolenivå 4990
Videregående skole-nivå 8235
Universitets- og høgskolenivå kort 5986
Universitets- og høgskolenivå lang 2132
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 115

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Molde
Aktivitetstilbud barn og unge 37
Bibliotek 218
Muséer 73
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 102
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 576
Musikk- og kulturskoler 328
Kommunale kulturbygg 354

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Molde
Sosialsektoren samlet 6.6
Barnevern 2.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.7
Administrasjon, kommune 5.1
Kultursektoren, kommune 3.9
Barnehage 11.3
Grunnskole 17.7
Helse- og omsorg 33.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.