3595_5027
3595_5027
kommunefakta
2019-01-22T05:16:00.000Z
no
Midtre Gauldal kommune

Kommunefakta

Midtre Gauldal - 5027 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 226 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 175 200
5-9 år 183 188
10-14 år 159 143
15-19 år 224 185
20-24 år 187 179
25-29 år 210 209
30-34 år 205 182
35-39 år 173 176
40-44 år 205 176
45-49 år 228 216
50-54 år 242 218
55-59 år 205 202
60-64 år 169 157
65-69 år 175 165
70-74 år 170 151
75-79 år 98 133
80-84 år 65 82
85-89 år 54 75
90-94 år 14 40
95-99 år 5 2
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Midtre Gauldal
Sverige 17
Litauen 73
Polen 273
Tyskland 12
Eritrea 22
Somalia 13
Filippinene 15
Irak 24
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Midtre Gauldal
Selveier 80.9
Andels- / aksjeeier 1.3
Leier 17.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Midtre Gauldal (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 280
Sekundærnæringer 1069
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 889
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 122
Undervisning 222
Helse- og sosialtjenester 605
Personlig tjenesteyting 78

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Midtre Gauldal
Aleneboende 271000
Par uten barn 589000
Par med barn 0-17 år 756000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 404000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Midtre Gauldal
Grunnskolenivå 1387
Videregående skole-nivå 2636
Universitets- og høgskolenivå kort 795
Universitets- og høgskolenivå lang 165
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 17

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Midtre Gauldal
Aktivitetstilbud barn og unge 77
Bibliotek 140
Muséer 4
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 49
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 641
Musikk- og kulturskoler 388
Kommunale kulturbygg 112

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Midtre Gauldal
Sosialsektoren samlet 3
Barnevern 3.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.5
Administrasjon, kommune 5.7
Kultursektoren, kommune 3.5
Barnehage 11.1
Grunnskole 19.2
Helse- og omsorg 33.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.