På grunn av vedlikehold kan innholdet på ssb.no være ustabilt fra kl. 17.00. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

3595_5034
3595_5034
kommunefakta
2019-09-19T21:41:00.000Z
no
Meråker kommune

Kommunefakta

Meråker - 5034 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 436 innbyggere per 2. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 62 42
5-9 år 72 63
10-14 år 72 65
15-19 år 74 59
20-24 år 60 62
25-29 år 66 60
30-34 år 62 68
35-39 år 65 66
40-44 år 68 73
45-49 år 91 65
50-54 år 95 93
55-59 år 81 89
60-64 år 89 83
65-69 år 93 86
70-74 år 86 65
75-79 år 55 56
80-84 år 22 35
85-89 år 16 34
90-94 år 11 17
95-99 år 4 7
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Meråker
Sverige 29
Litauen 16
Polen 19
Tyskland 7
Eritrea 50
Somalia 0
Filippinene 12
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Meråker
Selveier 83.8
Andels- / aksjeeier 1.2
Leier 15

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Meråker
Jordbruk, skogbruk og fiske 63
Sekundærnæringer 321
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 262
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 59
Undervisning 100
Helse- og sosialtjenester 256
Personlig tjenesteyting 31

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Meråker
Aleneboende 258000
Par uten barn 557000
Par med barn 0-17 år 726000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 380000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Meråker
Grunnskolenivå 615
Videregående skolenivå 942
Universitets- og høgskolenivå, kort 364
Universitets- og høgskolenivå, lang 54
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 13

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Meråker
Aktivitetstilbud barn og unge 70
Bibliotek 776
Muséer 214
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 488
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1444
Musikk- og kulturskoler 593
Kommunale kulturbygg 174

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Meråker
Sosialsektoren samlet 3.9
Barnevern 1.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.3
Administrasjon, kommune 8.3
Kultursektoren, kommune 5.7
Barnehage 7.9
Grunnskole 16.4
Helse- og omsorg 31.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.