3595_1837
3595_1837
kommunefakta
2018-05-23T20:28:00.000Z
no
Meløy kommune

Kommunefakta

Meløy - 1837 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 340 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 167 169
5-9 år 178 186
10-14 år 215 160
15-19 år 217 220
20-24 år 207 184
25-29 år 198 179
30-34 år 161 150
35-39 år 182 135
40-44 år 164 174
45-49 år 212 253
50-54 år 260 220
55-59 år 206 199
60-64 år 233 175
65-69 år 189 193
70-74 år 180 178
75-79 år 103 119
80-84 år 79 83
85-89 år 47 85
90-94 år 19 47
95-99 år 4 13
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Meløy
Sverige 22
Litauen 15
Polen 41
Tyskland 17
Eritrea 15
Somalia 10
Filippinene 28
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Meløy
Selveier 83.2
Andels- / aksjeeier 1.1
Leier 15.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Meløy
Jordbruk, skogbruk og fiske 235
Sekundærnæringer 905
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 650
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 131
Undervisning 280
Helse- og sosialtjenester 740
Personlig tjenesteyting 48

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Meløy
Aleneboende 269000
Par uten barn 601000
Par med barn 0-17 år 785000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 408000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Meløy
Grunnskolenivå 1819
Videregående skole-nivå 2274
Universitets- og høgskolenivå kort 815
Universitets- og høgskolenivå lang 146
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 31

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Meløy
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 6.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 13.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 4.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 14.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 26.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 11.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 11.1

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Meløy
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 7.8
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 8.1
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 18.2
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 36.8
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 4
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.2
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 4.2
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.