3595_5028
3595_5028
kommunefakta
2019-01-24T10:32:00.000Z
no
Melhus kommune

Kommunefakta

Melhus - 5028 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 16 551 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 525 497
5-9 år 564 523
10-14 år 569 536
15-19 år 598 546
20-24 år 537 445
25-29 år 503 487
30-34 år 501 511
35-39 år 511 532
40-44 år 638 569
45-49 år 617 561
50-54 år 585 549
55-59 år 496 437
60-64 år 442 421
65-69 år 410 394
70-74 år 364 381
75-79 år 265 254
80-84 år 133 192
85-89 år 87 139
90-94 år 20 66
95-99 år 2 15
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Melhus
Sverige 41
Litauen 183
Polen 302
Tyskland 34
Eritrea 56
Somalia 9
Filippinene 70
Irak 18
Pakistan 0
Vietnam 42

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Melhus
Selveier 82.8
Andels- / aksjeeier 2.1
Leier 15.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Melhus (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 237
Sekundærnæringer 2020
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2866
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 385
Undervisning 707
Helse- og sosialtjenester 1710
Personlig tjenesteyting 233

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Melhus
Aleneboende 282000
Par uten barn 618000
Par med barn 0-17 år 790000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 425000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Melhus
Grunnskolenivå 3586
Videregående skole-nivå 5914
Universitets- og høgskolenivå kort 2478
Universitets- og høgskolenivå lang 646
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 44

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Melhus
Aktivitetstilbud barn og unge 206
Bibliotek 199
Muséer 77
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 68
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 806
Musikk- og kulturskoler 510
Kommunale kulturbygg 52

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Melhus
Sosialsektoren samlet 4.3
Barnevern 3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.9
Administrasjon, kommune 5.5
Kultursektoren, kommune 3.5
Barnehage 13.7
Grunnskole 22.1
Helse- og omsorg 29.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.